Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Utrikesministeriets bokslut för 2018 visar på 27 fall av misstänkt missbruk

Utrikesministeriet 7.3.2019 11.22
Nyhet

År 2018 fick utrikesministeriet information om 27 fall av missbruk eller misstankar om missbruk inom utvecklingssamarbetet. Under året fattades beslut om att återkräva knappt 30 000 euro.

Under åren 2015–2018 har utrikesministeriet årligen fått information om 16–28 fall av missbruk i anslutning till utvecklingssamarbetet. Antalet fall och beloppen varierar mycket.

År 2018 låg antalet anmälningar på samma nivå som de senaste åren: ministeriet fick information om totalt 27 misstänkta fall. Misstankarna har att göra med bilateralt utvecklingssamarbete som förvaltas av utrikesministeriet, med civilsamhällesorganisationers samarbete och med ett program som förenar regionalt samarbete och humanitärt bistånd. Information om dessa fall ingår i utrikesministeriets bokslut för 2018 som nyligen offentliggjorts.

De flesta fallen rör Zambia och Kirgizistan. I Zambia gäller misstankarna ett program kring social trygghet som Finland stöder. Av de bidrag som programmet delat ut har inte alla nått de avsedda hushållen. Det görs en brottsutredning i fallet.

När det gäller Kirgizistan har stöd ämnat för att utveckla systemet för rättshjälp hamnat i fel händer till följd av internationell cyberbrottslighet. Centralkriminalpolisen utreder ärendet. Av de 400 000 euro som försnillats har 40 000 indrivits och en del av medlen är frusna på utländska bankkonton.

 

Medel kan återkrävas

Alla som bedriver utvecklingssamarbete har en skyldighet att anmäla misstänkt missbruk. Därtill kan vem som helst som misstänker missbruk anmäla det genom att trycka på den så kallade missbruksknappen.

2015–2018 fick utrikesministeriet totalt 92 anmälningar om misstänkt missbruk. En anmälan kan snabbt visa sig opåkallad eller så kan den vara början på en lång kedja utredningar. Om misstanken gäller ekonomiskt missbruk kan utrikesministeriet fatta beslut om en extra revision.

Om det visar sig att medel missbrukats fattar utrikesministeriet besluta att återkräva dem. 2015–2018 ledde ungefär en tredjedel av anmälningarna till återkrav. Besluten om återkrav har gällt minst ca 30 000 euro och högst en miljon euro per år.

2018 fattades beslut om att återkräva 27 455 euro. Det finns också äldre fall som ännu utreds eller håller på att återkrävas. Ett av de största fallen är skogsprogrammet Moçambique – problemen i anslutning till det började utredas redan 2012. Sommaren 2018 betalade Moçambiques regering tillbaka den första andelen, ca 227 000 euro, av den återkrävda summan på 424 000 euro.

I fortsättningen grundar sig alla utrikesministeriets beslut om återkrav på fakturering av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning. Stödmottagaren ansvarar för genomförandet av hela utvecklingssamarbetsprojektet, även för brister i eventuella internationella partners medelsanvändning.

Genom denna tjänst kan man anmäla misstankar om att biståndsmedel missbrukas:  https://um.fi/misstanker-du-att-medel-for-utvecklingssamarbete-missbrukas- 

På vår webbplats

Utvecklingssamarbetets uppföljning