Hoppa till innehåll

Initiativ av rådet för bedömning av lagstiftningen: Införandet av ett system för utvärdering av lagstiftningen ska tas in i nästa regeringsprogram

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 27.3.2019 10.00 | Publicerad på svenska 27.3.2019 kl. 16.42
Pressmeddelande

Rådet för bedömning av lagstiftningen föreslår att det på statsrådsnivå utvecklas ett system för utvärdering av lagstiftningen och att beredningsarbetet inleds så snart som möjligt. Införandet av ett utvärderingssystem ska tas in i regeringsprogrammet och lagstiftningsplanen för nästa regering. Det nya systemet ska slå fast vilka slags lagar som är föremål för utvärdering och fastställa allmänna principer för hur och av vilka aktörer utvärderingarna görs, hur de finansieras och hur kvaliteten på dem övervakas.

Med utvärdering av lagstiftningen avses efterhandsbedömning av en lags genomslag, effektivitet och ändamålsenlighet samt bedömning av hur fungerande verkställigheten av lagen har varit. Utvärderingen av lagstiftningen i Finland är inte systematiskt organiserad på statsrådsnivå, och därför finns det ingen samlad information om vilka resultat tidigare utvärderingar har gett, på vilket sätt och av vilka aktörer de har genomförts och vilka kostnader de har medfört. Ministerierna följer upp lagstiftningen inom sitt eget förvaltningsområde på det sätt som de finner lämpligt. De gör utvärderingar själva eller beställer dem av utomstående aktörer, till exempel forskningsinstitut, universitet eller konsultföretag.

Att utvärderingsarbetet sker mer systematiskt och att man främjar kvaliteten på utvärderingarna är viktigt, och också förenligt med internationell praxis. OECD rekommenderar att dess medlemsländer gör utvärdering av lagstiftningen till en integrerad del av sina regleringssystem. Många länder har redan utvecklat ett särskilt system för utvärdering av lagstiftningen. En del länder har dessutom tillsatt ett organ som övervakar kvaliteten på de utvärderingar som gjorts.

Syftet med initiativet är att förbättra kvaliteten på lagberedningen. Utvärdering i efterhand gör det möjligt att säkerställa ändamålsenligheten hos lagar och lagpaket och föreslå ändringar i dem. Den kunskap som man får genom utvärderingarna hjälper att undvika regleringslösningar som med facit i hand visat sig vara problematiska och gör det möjligt att i enskilda fall ändra på genomförandet av lagen i stället för själva regleringen. På motsvarande sätt ger uppföljningen samlad information om olika orsaker till att lagar inte alltid fungerar som de ska. Denna information förbättrar kvaliteten på de konsekvensbedömningar som görs på förhand och bidrar till en välfungerande lagstiftning. Införandet av ett välplanerat och fungerande utvärderingssystem kräver resurser, men med tiden ger systemet besparingar i och med att det främjar lagstiftningens genomslag, effektivitet och godtagbarhet.

Initiativet av rådet för bedömning av lagstiftningen överlämnades till statssekreterare Vesa Vihriälä den 27 mars 2019. Ett utlåtande publicerades på rådets webbplats samma dag.

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, och Kati Rantala, bedömningsråd, tfn 0295 160 467, statsrådets kansli