Hoppa till innehåll

Bolagsinnehaven gav staten 1,6 miljarder euro i kapitalinkomster

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 3.4.2024 12.35 | Publicerad på svenska 3.4.2024 kl. 15.45
Pressmeddelande

Staten fick sammanlagt 1,6 miljarder euro i kapitalinkomster av sitt bolagsinnehav 2023. Dividendintäkterna ökade särskilt tack vare de dividender som Neste och Solidium betalade. Värdet på statens bolagsinnehav var cirka 37 miljarder euro vid utgången av 2023.

Det sammanlagda värdet på alla statens bolagsinnehav var cirka 37 (41) miljarder euro vid utgången av 2023. Den viktigaste enskilda orsaken till värdeförändringen var nedgången i Nestes aktiekurs och bolagets viktning i statens portfölj. 

”Bolagens verksamhetsmiljö 2023 präglades av en hög räntenivå, inflation, ett försvagat konjunkturläge och fortsatta geopolitiska spänningar. I många statsägda bolag fokuserade man på att effektivisera verksamheten och förbättra konkurrenskraften”, säger Maija Strandberg, som är chef för avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli.

”Trots att läget på energimarknaden stabiliserades och energipriserna sjönk på årsnivå, fluktuerade elpriset kraftigt. Inom trafik- och transportsektorn kunde man se efterfrågan öka och resultaten återhämta sig efter pandemiåren.” 

Statens direkta börsinnehav av marknadsvärdet utgjorde 17,9 (22,4) miljarder euro, och värdet av Solidium Oy:s aktieinnehav var 7,1 (7,9) miljarder euro. De onoterade bolagsinnehavens sammanräknade värde var enligt ägarstyrningens värdering cirka 11,6 (10,4) miljarder euro vid utgången av året. 

Vid utgången av 2023 hade staten innehav i 73 bolag med en omsättning på sammanlagt cirka 131 (144) miljarder euro. Rörelsevinsten var 7,9 (8,4) procent. De statsägda bolagen sysselsatte sammanlagt cirka 298 000 (299 000) personer.

Viktiga händelser 2023

Staten deltog i Finnairs aktieemission hösten 2023 med 318,6 miljoner euro. Ett belopp som motsvarar teckningspriset för aktierna kvittades mot lånekapital enligt det kapitallåneavtal som bolaget och staten ingått. Finnair återbetalade återstoden av kapitallånet jämte ränta till staten, det vill säga sammanlagt 130,3 miljoner euro. Syftet med aktieemissionen var att säkerställa Finnairs förmåga att genomföra sin strategi i en förändrad omvärld efter pandemin och anfallskriget mot Ukraina samt att stödja bolagets tillväxt på lång sikt.

De aktier i Neste som varit i Klimatfonden Ab:s ägo återfördes hösten 2023 i statens direkta ägo vid statsrådets kansli.

Inom ägarstyrningen betonades under året förutom beredningen av regeringsprogrammet också beredningen av statens ägarpolitiska principbeslut. Godkännandet av principbeslutet har skjutits fram till 2024. 

Vetenskapligt grundade mål för utsläppsminskning blir vanligare

Den statliga ägaren har mycket förväntningar på hållbarheten i sina bolags verksamhet. Staten följer hur dess förväntningar förverkligas på hela bolagsportföljens nivå och diskuterar dem regelbundet med bolagsledningarna. Den statliga ägaren förutsätter att hållbarhet beaktas som en integrerad del av bolagens strategier och ersättningssystem. Vid utgången av 2023 hade 80 procent av de statsägda bolagen satt upp hållbarhetsmål när det gäller belöningssystemen för ledningen. 

”Bolagens arbete med miljöansvar har utvecklats i en positiv riktning. Allt fler statsägda bolag, 15 procent, har satt upp vetenskapligt grundade mål för utsläppsminskning. Även biologisk mångfald beaktas bättre numera”, säger konsultativa tjänstemannen Katariina Sillander, som ansvarar för hållbarhetsfrågor inom statens ägarstyrning. 

År 2023 rapporterade 76 (73) procent av de statsägda bolagen sina utsläpp till ägaren. Klimatavtrycket av dessa bolag uppgick till 54 (48) miljoner ton CO2-ekvivalenter. Fortums totala utsläpp minskade betydligt jämfört med året innan, i första hand till följd av att konsolideringen av affärsverksamheten i Ryssland upphörde. Nestes och SSAB:s ökade scope 3-utsläpp höjde dock de statsägda bolagens totala utsläpp. Höjningen förklaras också av bolagens mer omfattande utsläppsrapportering.

Jämställd könsfördelning i styrelserna

För den statliga ägaren är det viktigt att bolagsstyrelsernas sammansättningar är tillräckligt balanserade också med avseende på könsfördelningen. Detta innebär att andelen kvinnliga respektive manliga styrelsemedlemmar inte ska vara mindre än 40 procent. Av styrelsemedlemmarna i alla statsägda bolag* var 46 (47) procent kvinnor. Av styrelseordförandena var 28 (26) procent kvinnor. 

”Vi följer upp andelen kvinnor också på posten som verkställande direktör och i ledningsgrupperna för att få en bättre bild av kvinnors möjligheter att avancera till bolagens högsta ledning. Det är viktigt att vi ser styrelsernas mångfald som mycket mer än bara en könsfråga”, säger Maija Strandberg.

I ledningsgrupperna i statsägda bolag var kvinnornas procentuella andel 41 (41) procent 2023. Av de verkställande direktörerna var 24 (22) procent kvinnor vid utgången av 2023.

Närmare uppgifter om statens bolagsinnehav 2023 kommer att finnas i regeringens årsberättelse, som publiceras i början av maj.

 

Ytterligare information: Maija Strandberg, avdelningschef, statsrådets kansli, tfn 050 407 8423, och Katariina Sillander, konsultativ tjänsteman, statsrådets kansli, tfn 050 569 0902

* I uppgifterna om könsfördelningen i bolagens styrelser och ledning ingår inte bolag som ägs via Solidium.

Den 17 april kl. 14, korrigerad siffra i sista stycket: De statsägda bolagen sysselsatte 298 000 (299 000) personer.