Hoppa till innehåll

Covid-19-vetenskapspanelen har samlat in forskningsdata till stöd för beredningen av beslutsfattandet

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 1.6.2020 17.00
Pressmeddelande 376/2020

I dag den 1 juni offentliggjordes covid-19-vetenskapspanelens rapport om förebyggande av de skadliga effekterna av coronakrisen i enlighet med principerna för hållbar utveckling. I rapporten redogörs för arbetet i denna vetenskapspanel som stöder den grupp som under ledning av statssekreterare Martti Hetemäki ska bereda en exit- och återuppbyggnadsstrategi samt för vetenskapspanelens dialog med beredningsgruppen.

Covid-19-vetenskapspanelen, som tillsattes av statsrådets kansli den 22 april, har producerat forskningsbaserad bakgrundsinformation för beredningsgruppen och också lyft fram sådana vetenskapliga synpunkter som beredningsgruppen eventuellt inte har kommit att tänka på. Rapporten sammanfattar de frågor, svar och synpunkter som förts fram under dialogen.

Professor Christina Salmivalli vid Åbo universitet har varit ordförande för vetenskapspanelen med 13 medlemmar. Medlemmarna är forskare inom olika vetenskapsområden.

”Det intressanta och samtidigt vetenskapligt sett utmanande med det här arbetet har varit att förståelsen av coronaviruset och krisens följder hela tiden förändras och att nya forskningsrön presenteras nästan dagligen. Det har betytt att vi i takt med nya forskningsrön har uppdaterat de uppgifter och vetenskapliga bedömningar som vi lämnat till beredningsgruppen”, konstaterar Salmivalli.

Vetenskapen har fått ett nytt värde i och med coronakrisen

Den oförutsedda coronakrisen och dess globala effekter har gjort att vetenskapens och forskarnas insats har behövts i beslutsfattandet på ett sätt som vi aldrig tidigare upplevt. Enligt Salmivalli har forskningsdata spelat en viktig roll i beslutsfattandet under coronakrisen också i Finland.

”Experter har hörts på bred front under krisen. Det är många arbetsgrupper som har arbetat med frågor kring pandemin, till exempel en arbetsgrupp under ledning av arbetslivsprofessor Vesa Vihriälä har analyserat krisens ekonomiska konsekvenser. Experterna har i offentligheten aktivt fört fram sina synpunkter på krisen och hanteringen av den. Vetenskapen har fått ett nytt värde i och med krisen.”

I sin rapport presenterar vetenskapspanelen den forskningsinformation som samlats in till stöd för beslutsfattandet så att informationen lätt kan utnyttjas vid planeringen av åtgärder i hela samhället. En viktig aspekt i rapporten är hållbar utveckling och inriktning av stimulansåtgärderna på ett ekologiskt hållbart sätt.

”Pandemin har konkretiserat hoten och ökat vår medvetenhet om att motsvarande kriser är möjliga också i framtiden. När krisen tvingar oss att återuppbygga samhället, måste vi göra det på ett sätt som främjar Finlands klimatmål och inte undergräver dem”, säger Salmivalli.

Vetenskapspanelens mandatperiod löpte ut vid utgången av maj, men dialogen mellan beslutsfattarna och forskarna fortsätter.

Ytterligare information: 

Christina Salmivalli, professor, Åbo universitet, tfn 040 099 5473, [email protected]
Heikki Hiilamo, professor, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 040 358 7203, [email protected]