Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

EU-ministerutskottet diskuterade toppmöten, ekonomi och internationella frågor

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 9.12.2021 12.52 | Publicerad på svenska 10.12.2021 kl. 9.35
Pressmeddelande 715/2021

Vid sitt möte torsdagen den 9 december fastställde EU-ministerutskottet Finlands ståndpunkter inför Europeiska rådets möte, eurotoppmötet och toppmötet inom det östliga partnerskapet nästa vecka.

På agendan stod också bedömning av EU-samordningen av den ekonomiska politiken, EU:s politik för Arktis, förlängning av de restriktiva åtgärder som införts med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina samt Finlands ståndpunkter inför rådsmöten nästa vecka.

Teman för Europeiska rådets möte den 16 december är covid-19-pandemin, krishantering och resiliens, energipriser, säkerhet och försvar, migration och yttre förbindelser.

  • Finland anser att tillverkningen av coronavacciner och vaccineringen av befolkningen måste påskyndas ytterligare. Det gäller att förbättra tillgången till vacciner över hela världen för att få slut på pandemin.
  • EU måste utveckla sin resiliens och krisberedskap på ett övergripande sätt och med beaktande av olika risker. Det är särskilt viktigt att utveckla försörjningsberedskapen och att säkerställa att den inre marknaden fungerar också under kriser.
  • Energiprishöjningarna har beklagliga konsekvenser för konsumenterna. Det är viktigt att frångå fossila bränslen och att öka andelen förnybar och annan utsläppsfri energi för att skydda sig mot prischocker på längre sikt.
  • Finland vill se en övergripande strategisk kompass som stärker EU:s säkerhets- och försvarssamarbete och därmed också säkerheten i Europa och i ett större sammanhang. Utvecklandet av EU:s säkerhets- och försvarssamarbete gagnar också Nato i och med att den europeiska säkerheten och de europeiska förmågorna stärks.
  • Partnerskap med ursprungs- och transitländerna är av central betydelse i de yttre förbindelser som rör migration. De medel som är avsedda för hanteringen av migrationen bör användas effektivt. Att utnyttja migranter för politiska syften är inte acceptabelt.
  • Det är nödvändigt att EU reagerar starkt och enhetligt på Belarus handlingar. Finland stöder en gradvis utvidgning av sanktionerna så att man tryggar en stark rättslig grund och sammanhållningen i EU. Det är viktigt att EU ger sitt starka stöd till Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Det är viktigt att stärka partnerskapet mellan EU och Afrika och att fastställa prioriteringarna för det kommande samarbetet vid toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen i februari.

Vid eurotoppmötet i samband med Europeiska rådets möte den 16 december diskuteras det ekonomiska läget. Dessutom ska eurotoppmötet se över framstegen i fråga om bankunionen och kapitalmarknadsunionen. Finland framhåller att fördjupandet av bankunionen bör grunda sig på realisering av investeraransvaret och på strävan att bryta beroendeförhållandet mellan bankerna och staterna. Diskussionen på EU-nivå om kapitalmarknadsunionen gäller i synnerhet behovet av ytterligare harmonisering av insolvenslagstiftningen, beskattningen och bolagsrätten. Finland är berett att undersöka hur åtgärder på EU-nivå kan främja förverkligandet av en djupare kapitalmarknadsunion.

Den 15 december ordnas det i Bryssel ett toppmöte mellan EU och dess östliga partnerländer. Avsikten är att godkänna ett nytt arbetsprogram för det östliga partnerskapet och ett gemensamt uttalande från toppmötet. Enligt Finland är det ett viktigt mål för det östliga partnerskapet att skapa stabila, välmående, demokratiska och trygga samhällen i EU:s grannskap genom att stärka partnerländernas samhälleliga resiliens och förbättra livsvillkoren för medborgarna.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter i fråga om reformen av EU:s finanspolitik. Finland deltar aktivt i diskussionen om hur samordningsramen för den ekonomiska politiken och EU:s finanspolitiska regler fungerar och bör utvecklas. I enlighet med statsrådets redogörelse om EU-politiken förhåller Finland sig öppet till att undersöka olika frågor och alternativ. Finland kommer att ta närmare ställning till reformen av EU:s system för samordning av den ekonomiska politiken och reformen av de finanspolitiska reglerna utifrån samråd och diskussioner våren 2022.

Ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkt i fråga om förlängningen av de restriktiva åtgärder som införts med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina. Europeiska rådet ska diskutera frågan vid sitt möte nästa vecka, varefter det slutliga beslutet fattas i rådet.

EU-ministerutskottet behandlade det gemensamma meddelandet från EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen om EU:s politik för Arktis. Finland anser att meddelandet är viktigt och aktuellt. Det stämmer överens med Finlands ståndpunkt att utmaningarna i den arktiska regionen bör beaktas bättre i unionens verksamhet. EU:s roll och insats behövs bland annat för att bekämpa klimatförändringar, förlusten av biologisk mångfald och miljöföroreningar och på grund av de miljömässiga, ekonomiska och geopolitiska effekterna av den snabba förändringen i den arktiska regionen. Enligt Finland är det ett viktigt mål att Arktisfrågor ska beaktas på ett övergripande sätt inte bara i utrikes- och säkerhetspolitiken utan också i flera sektorspecifika politikområden.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

  • utrikesrådet den 13 december
  • rådet för jordbruk och fiske den 12–13 december
  • allmänna rådet den 14 december.

Utrikesrådet ska diskutera förbindelserna EU-Afrika, Centralasien och Venezuela. Ministrarna ska också diskutera läget i Afghanistan med Qatars utrikesminister.

Rådet för jordbruk och fiske ska fatta beslut om fiskemöjligheterna för 2022 när det gäller fiskbestånd i bland annat Nordsjön, Medelhavet och Svarta havet och i vatten utanför unionen. Dessutom fattar rådet beslut om begränsning av fiske efter ål i havsområden. Rådet ska också anta slutsatser om beredskapsplanen för att trygga livsmedelstillgången och livsmedelsförsörjningen under kristider. I övriga frågor kommer kommissionen att redogöra för förslaget till förordning om tillhandahållande på EU-marknaden och export av produkter som är förknippade med avskogning eller skogsförstörelse. Dessutom ska det slovenska ordförandeskapet informera ministrarna om läget i fråga om ändring av förordningarna om fiskekontroll.

Huvudtemana på allmänna rådets agenda är förberedelserna inför Europeiska rådets decembermöte, EU:s utvidgning och lägesrapporterna om de förfaranden mot Polen och Ungern som baserar sig på artikel 7 i fördraget om Europeiska unionen (respekt för EU:s gemensamma värden).

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

 
Tillbaka till toppen