Hoppa till innehåll

Exit- och återuppbyggnadsarbetsgruppen: Det krävs långsiktighet och flexibilitet för att Finland ska kunna ta sig ur coronakrisen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 1.6.2020 16.50
Pressmeddelande 375

Den exit- och återuppbyggnadsarbetsgrupp som leds av finansministeriets kanslichef Martti Hetemäki överlämnade den andra delen av sin rapport till regeringen måndagen den 1 juni. I sin rapport om fas 2 behandlar arbetsgruppen bestående av ministeriernas kanslichefer coronakrisens samhälleliga konsekvenser på kort och lång sikt. I rapporten presenteras också en plan för en strategi för åtgärder och återuppbyggnad efter coronakrisen.

Coronapandemin har haft och har fortfarande betydande samhälleliga konsekvenser både globalt och i Finland. Konsekvensernas omfattning beror på hur länge pandemin pågår. Trots att epidemiläget har lättat i många länder finns det fortfarande en stor risk att pandemin tar fart på nytt. Det råder en fortsatt stor osäkerhet kring pandemin, men trots detta behövs det redan nu en plan för hur åtgärder och återuppbyggnad efter krisen ska genomföras på kort och lång sikt.

Syftet med åtgärderna efter krisens akuta fas är att stödja samhällets trygga återhämtning, att förhindra uppkomsten av långsiktiga negativa effekter och att stärka förtroendet. Detta stöder också ekonomins återhämtning. Vid planeringen av åtgärder och tidsplanen för dem bör man ta hänsyn till risken att epidemin tar fart på nytt.

I samband med beslut om de tillfälliga åtgärderna efter krisen ska det också utarbetas en färdplan med åtgärdshelheter och en tidsplan när det gäller att på ett socialt rättvist sätt trygga hållbara offentliga finanser och klimatneutralitet efter krisen. Finansministeriet uppskattar att en stabilisering av skuldkvoten under 2020-talet kräver att de offentliga finanserna stärks med cirka 7 miljarder euro. Detta kan betraktas som ett minimimål. De offentliga finanserna kan stärkas bland annat genom att dämpa ökningen av de offentliga utgifterna, genom skattehöjningar och genom strukturella reformer som ökar sysselsättningen, stärker förutsättningarna för ekonomisk tillväxt eller ökar produktiviteten inom den offentliga förvaltningen.

Coronapandemin har redan fått stora samhälleliga konsekvenser och de allra flesta utmaningar ligger ännu framför oss. Arbetsgruppen betonar att man genom en långsiktig strategi kan främja Finlands långsiktiga mål att bygga upp ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle, varvid vårt samhälle kan ta sig ur krisen som ett starkare samhälle än tidigare.

Ministerierna bereder en plan för fortsättningen

Vid sin aftonskola på måndagen förde regeringen en preliminär debatt om exit- och återuppbyggnadsarbetsgruppens rapport. Utifrån denna debatt bereder ministerierna för regeringen en plan för fortsättningen. Regeringen får ta del av planen under den vecka som börjar den 15 juni och drar efter det upp riktlinjer för fortsatta åtgärder utifrån den.

Ytterligare information: Martti Hetemäki, kanslichef, finansministeriet, tfn 0295 530 292, martti.hetemaki(a)vm.fi, och Kirsi Varhila, kanslichef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338, kirsi.varhila(a)stm.fi