Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Finanspolitiska ministerutskottet förordade en auktionsmodell som ska tillämpas på utarrendering av allmänna vattenområden för havsbaserad vindkraft

arbets- och näringsministerietjord- och skogsbruksministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 8.12.2021 11.44
Pressmeddelande 710/2021

Regeringens finanspolitiska ministerutskott förordade den 8 december 2021 ett förslag till en auktionsmodell som ska tillämpas när allmänna vattenområden som förvaltas av Forststyrelsen arrenderas ut till företag för att utveckla och bygga havsbaserad vindkraft. Med detta vill man påskynda utvecklingen av den havsbaserade vindkraften på marknadsvillkor.

Vindkraftens tekniska utveckling har tagit stormsteg under de senaste åren. I Finland byggs just nu ett stort antal landbaserade vindkraftverk på marknadsvillkor. Tills vidare har det inte varit lönsamt att bygga havsbaserad vindkraft på marknadsvillkor, men lönsamheten förväntas bli bättre under de närmaste åren på grund av bland annat den tekniska utvecklingen. Aktörernas intresse för Finlands havsområden har därför ökat och gäller också statens vattenområden som förvaltas av Forststyrelsen.  

Nya vindkraftsprojekt är också nödvändiga för att Finland ska kunna nå sina klimat- och energipolitiska mål. Finlands mål är att vara klimatneutralt 2035 och klimatnegativt snart därefter. Därför håller vindkraft och övrig förnybar energi att bli väldigt viktiga energikällor. Också Europeiska unionen har ambitiösa mål för  medlemsländerna för att utveckla havsbaserad vindkraft.

”Under de kommande årtiondena kommer vi att behöva mycket mer ren el för att kunna tillgodose industrins och hela samhällets behov. Därför är det väldigt viktigt att vi kan skapa en tydlig och förutsägbar reglering för kommande investeringar i havsbaserad vindkraft”, betonar näringsminister Mika Lintilä.

Modellen som ministerutskottet förordat ligger i linje med regeringsprogrammets mål och Forststyrelsens ägarpolitiska riktlinjer. Enligt dessa riktlinjer hör det också till Forststyrelsens uppgifter att skapa verksamhetsförutsättningar för företagsverksamhet. Förslaget fullgör också Finlands internationella åtaganden och beaktar både miljöaspekterna och hanteringen av ansvars- och miljörisker. Också verksamhetsbetingelserna för handelssjöfarten och det nationella försvaret har beaktats i förslaget. 

Auktionsmodellen gäller inte landskapet Åland och inte heller havsbaserade vindkraftsprojekt utanför territorialvattnen inom Finlands ekonomiska zon. En modell som gäller den ekonomiska zonen ska tas fram senare.

De områden som ska auktioneras ut väljs med beaktande av samhällets övergripande intressen

Forststyrelsen gör först preliminära utredningar om vattenområdena och väljer utifrån utredningarna de områden som ska auktioneras ut med beaktande av samhällets övergripande intressen. Beroende på projektets vikt godkänner statsrådet eller finanspolitiska ministerutskottet de områden som ska arrenderas ut och auktionsvillkoren innan auktionen inleds. De kan också fastställa minimihyror för områdena. I auktionen ingår inte något ekonomiskt stöd till de aktörer som vinner processen.

”Den auktionsmodell för vattenområden som ska arrenderas ut för havsbaserad vindkraft har arbetats fram utifrån de erfarenheter som Forststyrelsen har fått av landbaserade vindkraftsprojekt tillsammans med ministerierna, den övriga förvaltningen och aktörerna inom energisektorn”, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

För områdena tas ut en hyra som fastställs i auktionen och som i utvecklings- och byggnadsfasen baserar sig på områdets areal och i produktionsfasen i första hand på mängden producerad el. Efter auktionen beslutar statsrådet eller finanspolitiska ministerutskottet om utarrendering av området.  

Auktionsvinnaren eller -vinnarna får ensamrätt till projektutveckling, ansökan om tillstånd för byggande, byggande av havsbaserad vindkraft och elproduktion. Eftersom planeringen och tillståndsprocessen för vindkraftsprojekt till havs tar upp till 5–10 år, är det viktigt att projektutvecklingen påbörjas i tillräckligt god tid och att utvecklingsansvaret övergår till aktören eller aktörerna redan i ett tidigt skede. 

Den första auktionen som hålls omkring åren 2023–2024 omfattar 3–4 områden som lämpar sig för havsbaserad vindkraft. 

Ytterligare information:
Leena Arpiainen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2238
Outi Vilén, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 475 7725 
Jukka Ihanus, statssekreterare, tfn 0295 047 259

E-post: [email protected]

 
Tillbaka till toppen