Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Regeringen enades om kompletteringar till budgetpropositionen för 2020

Statsrådets kommunikationsavdelning 21.11.2019 13.35
Pressmeddelande 605/2019

Regeringen har enats om kompletteringar till budgetpropositionen för 2020.

Kompetensutveckling och tillgång på kompetent arbetskraft

För att främja tillgången på kompetent arbetskraft föreslås för kontinuerligt lärande och kompetensutveckling ett tillägg på 20 miljoner euro under undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Anslaget överförs från momentet för offentlig arbetskrafts- och företagsservice under arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Anslaget är avsett att användas för att stödja reformen av det kontinuerliga lärandet och för att genomföra omedelbara sysselsättningsfrämjande åtgärder med snabb verkan. Det föreslås också att från samma moment flyttas 1,2 miljoner euro till momentet för närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader.

Tilläggsanslag för tjänster och förmåner för veteraner

Det föreslås att statens ersättning för tjänster som tillhandahålls frontveteraner i hemmet höjs med 110 miljoner euro. Behovet av höjning baserar sig på kommunernas bedömning om det anslag som behövs för att tillhandahålla tjänsterna.

I anslaget för fronttillägg föreslås ett tillägg på 4,7 miljoner euro. Beloppet av fronttillägget höjs från nuvarande 50 euro till 125 euro i månaden från ingången av april 2020.
 

Övriga satsningar

I verksamhetsunderstöden till fredsorganisationer föreslås ett tillägg på 200 000 euro, vilket innebär att understöden återställs till nivån före 2016. I understöden till miljöorganisationer föreslås ett tillägg på 400 000 euro och i understöden till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde ett tillägg på 200 000 euro.

I omkostnaderna för Naturresursinstitutet föreslås ett tillägg på sammanlagt cirka 1,2 miljoner euro för det nationella genomförandet av lantbruksräkningen 2020, övervakningen av matsvinn och direktivet om nationella utsläppstak.

För genomförandet av temaåret Europeiska miljöhuvudstaden föreslås ett understöd på 3 miljoner euro.

För räddningsväsendets omkostnader föreslås ett tillägg på 2,4 miljoner euro för att stärka Räddningsinstitutets verksamhet.

Det föreslås att investeringsfullmakten för Senatfastigheter höjs med 60 miljoner euro och att Senatfastigheters fullmakt att uppta lån höjs med 20 miljoner euro. Behovet av tilläggsfinansiering föranleds av upplösningen av dotterbolag.

På grund av de ändringar som föranleds av EU:s tilläggsbudget och uppskjutningen av brexit föreslås ett avdrag på 119 miljoner euro i Finlands avgifter till EU.

I den kompletterande budgetpropositionen ingår också flera andra tillägg i omkostnaderna för olika ämbetsverk.


Inkomstposter

Kalkylen över skatteinkomster sänks med 98 miljoner euro till följd av regeringens proposition med förslag om höjda avskrivningar på nya investeringar i maskiner och anläggningstillgångar skatteåren 2020–2023. Enligt propositionen får i beskattningen göras dubbel avskrivning av anskaffningsutgifterna jämfört med de ordinarie avskrivningarna. Höjningen av maximibeloppet gäller nya nyttigheter som anskaffats och tagits i bruk 2020–2023. Utöver de samfundsskattskyldiga företagen har också sammanslutningar, till exempel öppna bolag, kommanditbolag, näringsidkare och jordbruksidkare, rätt till höjda avskrivningar. Kommunerna kompenseras fullt ut för de förlorade skatteinkomster som ändringen medför.

Det föreslås att anslagen höjs med sammanlagt 101 miljoner euro och att inkomstposterna sänks med 95 miljoner euro. Förslaget ökar statens nettoupplåning med 196 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till sammanlagt 2,2 miljarder euro 2020. Statsskulden uppskattas uppgå till cirka 110 miljarder euro vid utgången av 2020. Den kompletterande budgetpropositionen lämnades till riksdagen den 21 november 2019.


Ytterligare information: Markus Lahtinen, finansministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 530 417, Joonas Rahkola, statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 160 998, Jussi Pyykkönen, inrikesministerns specialmedarbetare, tfn 050 477 8354, Henri Purje, undervisningsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 330 017, och Camilla Mäkinen, justitieministerns specialmedarbetare, tfn 0295 150 119

Rinteen hallitus regeringen
Tillbaka till toppen