Hoppa till innehåll

Kanslicheferna presenterar sin tjänstemannasyn på Finlands möjligheter under nästa regeringsperiod

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 28.1.2019 9.15
Pressmeddelande 46/2019

Ministeriernas kanslichefer har utarbetat ett dokument om sin gemensamma syn på de följande årens centrala utmaningar och den nästa regeringsperiodens viktigaste möjligheter för Finland. Dokumentet Möjligheter för Finland, som publicerades måndagen den 28 januari, erbjuder ett kunskapsunderlag och en övergripande tjänstemannasyn inför vårens valdebatter och beredningen av regeringsprogrammet.

I publikationen identifieras centrala förändringar och presenteras helheter av lösningar som är av avgörande betydelse under nästa regeringsperiod. Förändringarna och lösningarna anknyter till tre mål som alla ministerier arbetar för: främjande av likabehandling, hållbar tillväxt och ett tryggt och stabilt samhälle. Det övergripande, långsiktiga målet är hållbarhet i samhället, varför dokumentet även sträcker sig utöver den kommande valperioden.

Kanslichefernas viktigaste budskap är att tryggandet av välfärdssamhällets framtid förutsätter betydande reformer under 2020-talet. Syftet med dokumentet är att stödja nästa regerings arbete, särskilt när det gäller att fatta svåra beslut.

Engagemang i arbetet mot klimatförändringar förutsätter snabba beslut om betydande politikåtgärder både globalt och i Finland. Därtill hotar den offentliga skulden att bli okontrollerat stor om obalansen mellan inkomsterna och utgifterna inte jämnas ut. På denna punkt har förändringar i befolkningsstrukturen en betydande roll. Båda dessa utmaningar innebär dock även möjligheter. Det behövs lösningar och investeringar på global nivå, och här kan Finland ha en betydande roll. 

Dokumentet innehåller syner på tolv helheter

Finlands nästa regering behöver goda förutsättningar för att fatta svåra beslut. Dessutom behövs ett enhetligt och framåtblickande statsråd som verkställer besluten. I kanslichefernas dokument presenteras tolv helheter som bidrar med ett kunskapsunderlag inför de kommande valdebatterna och regeringsförhandlingarna. I alla helheter betonas vikten av att identifiera Finlands åtskilliga kontakter med och kopplingar till globala och europeiska utvecklingstrender och beslut. Instabilitet i det internationella systemet kan göra det svårare att hitta lösningar.

Ur samhällspolitikens synvinkel är sysselsättningsgraden, reformen av den sociala tryggheten och en höjning av kompetens- och utbildningsnivån nära kopplade till varandra. Finansieringen av välfärdsstaten förutsätter att sysselsättningsgraden höjs till samma nivå som i de övriga nordiska länderna, till och med till 80 procent. Reformen av den sociala tryggheten inleds å sin sida med beslut om mål och värderingar. Det finns också behov av mera arbetskraftsinvandring.

De största möjligheterna till hållbar tillväxt hänför sig till den tekniska omvälvningen och globala trender. Finland arbetar aktivt för det internationella regelbaserade systemet och ett stabilt och tryggt EU. I den nya riskmiljön bör man fästa vikt vid bland annat hybrid- och cybersäkerheten. En trygg rättsstat stärker delaktigheten, rätten till inflytande, möjligheterna till aktivt deltagande och de goda relationerna mellan befolkningsgrupper. Det är också skäl att upprätthålla vår nationella försvarsförmåga på ett långsiktigt sätt.

Beslutsfattandet kräver omfattande förståelse av komplexa helheter som är nära kopplade till varandra. Det nu publicerade dokumentet bidrar till långsiktighet i beslutsfattandet och är till hjälp när det gäller att hänga med i betydande utvecklingstrender.

Dokumentet Möjligheter för Finland

Mer information och material om Möjligheter för Finland

Ytterligare information: Paula Lehtomäki, statssekreterare, tfn 0295 160 280, Jouni Varanka, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 160 177, jouni.varanka(a)vnk.fi, och Kaisa Oksanen, ledande sakkunnig, tfn 0295 160 430, kaisa.oksanen(a)vnk.fi, statsrådets kansli