Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Minister Tytti Tuppurainen: ”I kristider behövs det aktivt ägarskap” – regeringen godkände principbeslutet om statens ägarpolitik

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 8.4.2020 13.34
Pressmeddelande 229/2020
Minister Tytti Tuppurainen, som ansvarar för statens ägarstyrning

Statsrådet utfärdade onsdagen den 8 april 2020, ett nytt ägarpolitiskt principbeslut.

”Det nya principbeslutet styr bolagen under hela regeringsperioden, fram till våren 2023. Ansvarsfullt ägarskap innebär att vi fattar ett principbeslut som bär också under en kris som den nuvarande. Det har också varit regeringens intention vid beredningen av principbeslutet. Våra ägarpolitiska principer är sådana att de kan följas i statsbolagen både i svåra och i normala affärssituationer”, säger minister Tytti Tuppurainen, som ansvarar för statens ägarstyrning.

Det ägarpolitiska principbeslutet är i enlighet med regeringsprogrammets riktlinjer en fortsättning på en förutsägbar, framåtblickande ägarpolitik som tryggar statens strategiska intressen. Statens innehav ska utvärderas med hänsyn till den totala samhällsekonomiska nyttan, utvecklingen av bolagens verksamhet och värde samt effektiv resursfördelning.

”Statens bolagsinnehav utgör en betydande del av vår gemensamma nationalförmögenhet, och därför stöder staten tillväxten och utvecklingen i sina bolag genom de medel som den som ansvarsfull ägare har. Jag vill understryka att bolagen i sitt beslutsfattande ska beakta förutom ekonomiska faktorer också verksamhetens sociala, regionala och miljömässiga konsekvenser.”

Klimatet, digitaliseringen och ansvarsfullhet som nya prioriteringar

Fokus i det nya ägarpolitiska principbeslutet ligger på kampen mot klimatförändringen, utnyttjandet av digitaliseringen samt företagsansvarsfrågor. I fortsättningen förutsätter staten som ägare bland annat att bolagen utreder klimatförändringens konsekvenser för sin affärsverksamhet, och beaktar dessa i sitt strategiarbete. De statsägda bolagen förutsätts beakta målet om ett klimatneutralt Finland 2035 och målen i klimatavtalet från Paris. Målen ska uppnås genom att stärka den hållbara konkurrenskraften på ett socialt ansvarsfullt sätt.

”Staten förväntar sig att dess bolag utifrån sina egna utgångspunkter strävar efter att vara föregångare i utnyttjandet av digitaliseringen och i övergången till en klimatneutral cirkulär ekonomi. Bolagens forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet granskas mer ingående och mer strategiskt än tidigare. I en tid som denna är det av avgörande betydelse att identifiera och utnyttja ny potential i företag”, berättar minister Tuppurainen.

Bolagen förutsätts ta socialt ansvar och bedriva en initiativrik och god personalpolitik.

Som ett led i ansvarsfull affärsverksamhet ska bolagen identifiera ansvarsriskerna både i sin egen verksamhet och i sin värdekedja, och integrera företagsansvarsriskerna i riskhanteringssystemet. Som en del av företagsansvarsrapporteringen förutsätter staten som ägare att bolagen rapporterar om effekten av sin skattepolicy enligt land, så att det går att bedöma skatteansvarigheten i deras verksamhet. Principen är att skatterna ska betalas i den stat där de på basis av affärsverksamheten ska betalas.

Ersättningarna ska vara skäliga

Statens ägarpolitiska principbeslut innehåller ett ställningstagande i fråga om ersättningar. Ställningstagandet gäller ersättningar till de statsägda bolagens styrelser, verkställande direktörer, ledningsgrupper och, i tillämpliga delar, personal.

Storleken på statens ägarandel i bolaget har betydelse för hur strängt man förväntar sig att dessa riktlinjer genomförs. I bolag som helt och hållet ägs av staten är ställningstagandet bindande. I praktiken anger ställningstagandet de allmänna ramarna för statsbolagen, och de bolagsspecifika riktlinjerna fastställs och tillämpningen sker separat i varje bolag. Ersättningarna är ett verktyg som bolagets styrelse använder för att bidra till uppnåendet av målen och bolagets värdeökning.

”Nivån på ersättningarna till bolagens ledning ska stå i proportion till bolagets storlek, dess uppgifter, ställning på marknaden och den allmänna lönenivån för ledningen. Staten är inte och bör inte heller vara löneledande. Det är klart att också de statsägda bolagen ska ha möjlighet att anställa ledning och personal på konkurrenskraftiga villkor. Även i fråga om personalen ska bolagen i tillämpliga delar använda sporrande lönestrukturer, där goda resultat eller arbetsprestationer belönas”, kommenterar minister Tuppurainen.

I principbeslutet föreslås inga höjningar av procentsatserna för varierande ersättningar. I nya avtal övervägs särskilt nivån på fasta ersättningar noggrant för varje bolag, och vid behov justeras den nedåt.

”I fortsättningen förutsätter staten som ägare att ansvarsfullhet beaktas som en del av ersättningskriterierna för ledningen”, betonar ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen.

Bolagen har fått ett meddelande om riktlinjerna under coronakrisen

Coronaviruspandemin har på en mycket kort tid skakat den ekonomiska miljön i grunden. De negativa effekterna på affärsverksamheten är exceptionellt stora. Staten som ägare är medveten om att den förändrade miljön påverkar bolagens resultatskick och förmåga att ge utdelning, och är beredd att anpassa sina förväntningar om utdelning till den förändrade situationen i bolagen.

”Vi följer nu upp situationen i de statsägda bolagen noggrannare än vanligt. Alla bolag har underrättats om de allmänna riktlinjerna under coronavirusutbrottet. Staten är en stabil ägare som stöder sina bolag i genomförandet av deras strategier tills krisen är över”, säger Tuppurainen.

Ägarstyrningsministern har skickat ett meddelande till de statsägda bolagen om riktlinjerna under coronavirusepidemin. Ministern vädjar till bolagen på tre punkter, men preciserar att varje bolag och varje bolags styrelse har det operativa ansvaret:

”För det första uppmanar jag bolagen att agera ytterst sansat och ansvarsfullt i den rådande situationen. I denna exceptionella krissituation där bolagen blir tvungna att tillgripa oförutsedda effektiviseringsåtgärder är det skäl att prioritera permitteringar. Uppsägningar ska vara den absolut sista utvägen och bör undvikas så långt det är möjligt och förnuftigt”, säger minister Tuppurainen.

”En annan viktig fråga är hur bolagets ledning delar på bördan i samband med anpassningsåtgärderna. Jag uppmanar till återhållsamhet och krismedvetenhet i alla ersättningar. För det tredje vill jag ge bolagen en signal om att hälso- och sjukvårdsmyndigheternas riktlinjer måste följas noggrant. I dessa tider bör omsorg om våra medmänniskor och kolleger lyftas fram som en del av en ansvarsfull företagskultur”, konstaterar Tuppurainen.

Ägarstyrningen bidrar till ny tillväxt efter coronavirusutbrottet

I ledningen och styrelserna för de statsägda bolagen finns mycket näringslivskompetens och ekonomisk kompetens som det lönar sig att dra nytta av vid eftervården av krisen.

”Vid sidan av den akuta krishanteringen förbereder sig ägarstyrningen också på återuppbyggnad av Finlands ekonomi. Vi är beredda att delta i statsrådets gemensamma återuppbyggnadsgrupp och lägga fram förslag som stärker ägarvärdet och bidrar till Finlands återhämtning”, säger Tuppurainen.

Nästa steg: principbeslutet förankras på bolagsnivå och en förhandlingsdelegation för ägarstyrningen tillsätts

Ägarstyrningen kommer att gå igenom det nya principbeslutet med statsbolagen. De nya riktlinjerna för ägarpolitiken förankras och omsätts i praktiken specifikt för varje bolag. Ägarstyrningen följer upp uppnåendet av målen och för en aktiv dialog med bolagen.

”Jag tänker tillsätta en parlamentarisk förhandlingsdelegation för ägarstyrning, som ska bestå av representanter för riksdagsgrupperna och sammanträda fyra gånger om året. Jag kommer att vara delegationens ordförande. Målet är att stärka dialogen över regerings- och oppositionsgränserna och att skapa en långsiktig, gemensam lägesbild av ägarfrågor. Det är ett behov som särskilt framhävs när Finland går mot en ny vardag efter coronavirusutbrottet”, avslutar Tuppurainen.

Statens beslutsfattande som ägare grundar sig på lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning samt aktiebolagslagen. Dessutom utgör Värdepappersmarknadsföreningens kod för bolagsstyrning och rekommendationerna om god förvaltningssed grunden för den dagliga ägarstyrningen.


Ytterligare information: Tino Aalto, specialmedarbetare, [email protected], tfn 050 436 9188, Kimmo Viertola, avdelningschef, [email protected], tfn 0295 160 026, och

För förfrågningar om intervjuer med ministern: Emilia Tervonen, specialmedarbetare, [email protected], tfn 050 552 0676

 
Tillbaka till toppen