Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsminister Rinne: Med målmedveten politik är sysselsättningsmålet möjligt att uppnå

Statsrådets kommunikationsavdelning 19.6.2019 17.33
Pressmeddelande 333/2019

Statsminister Antti Rinne säger att regeringens ambitiösa mål att sysselsättningsgraden ska vara 75 procent senast 2023 är möjligt att nå med målmedveten politik.

”Sysselsättningsmålet är ett mål som vi starkt har förbundit oss till i regeringsprogrammet. Uppfyllelsen av målet kommer att följas upp kontinuerligt vid varje budgetförhandling och förhandling om planen för de offentliga finanserna samt vid halvtidsöversynen av regeringsperioden. Vid behov vidtar vi målmedvetna ytterligare åtgärder för att nå målet”, konstaterar Rinne.

Rinnes regering har som mål att sysselsättningsgraden ska vara 75 procent år 2023. I förhållande till nuvarande prognoser innebär det att sysselsättningen måste öka med cirka 60 000 personer.

”I regeringsprogrammet fästs särskild vikt vid att sysselsättningen bör förbättras bland sådana grupper där sysselsättningsnivån är låg, såsom äldre, personer som har endast grundskoleutbildning, partiellt arbetsföra, personer med funktionsnedsättning och en del personer med invandrarbakgrund. För att sysselsättningsmålet ska nås krävs åtgärder som stöder både utbudet av och efterfrågan på arbete och som minskar matchningsproblemen på arbetsmarknaden. Sådana åtgärder har skrivits in i regeringsprogrammet. För att genomföra dem ska vi inleda beredning på trepartsbasis.”

Enligt regeringsprogrammet ska beredningen ske i två steg, så att den första fasen är klar senast i september 2019 när budgetförhandlingarna inleds och den andra fasen slutförs så att propositionerna står till förfogande våren 2020 när planen för de offentliga finanserna behandlas. Budgetförhandlingarna i augusti 2020 blir också en viktig avstämningspunkt i regeringens egen bedömning av hur åtgärderna framskrider.

”Om vi lyckas nå sysselsättningsmålet, når vi också ett annat viktigt finanspolitiskt mål i regeringsprogrammet, nämligen att hela den offentliga ekonomin ska vara i balans 2023. Regeringen bär ansvar för målen och för genomförandet av dem. Metoderna för att nå dem vill vi bereda tillsammans, med hjälp av den bästa sakkunskapen. Därför bjuder vi nu in arbetsmarknadens parter att delta i detta arbete”, sade Rinne.

Enligt regeringsprogrammet ska regeringen samarbeta med arbetsmarknadsorganisationerna för att samordna den ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken och då höra även företagarorganisationerna. Dessutom ska lokala avtal främjas i ett utökat trepartssamarbete. Syftet med detta samarbete är en stabil arbetsmarknad och gynnsam sysselsättningsutveckling, en balanserad utveckling av arbetslivet och en positiv utveckling av hushållens köpkraft samt icke-kostnadsrelaterad och kostnadsrelaterad konkurrenskraft. Dessutom beaktas vikten av att ha beredskap för och kunna reagera på konjunkturväxlingar och strukturförändringar.

Statsminister Rinne talade vid regeringens och arbetsmarknadsorganisationernas seminarium om tillväxt och förtroende i Helsingfors den 19 juni.

Ytterligare information: Joonas Rahkola, finanspolitisk specialmedarbetare, tfn 040 539 0550 och Dimitri Qvintus, specialmedarbetare, tfn 050 477 7362.

Tillbaka till toppen