Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Statsministerns upplysning om statens ägarstyrningspolitik

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 17.5.2016 14.29
Statsministerns upplysning

(med reservation för ändringar)

Ärade talman!

För att förverkliga visionen i regeringsprogrammet måste vi göra det statliga ägandet till ett verktyg för att aktivt förnya samhället. Förverkligandet av visionen kräver att vi med hjälp av statlig ägarstyrning effektivare utnyttjar kapitalet både till att aktivera det befintliga innehavet och generera ny ekonomisk aktivitet i Finland.

Det här gör nu regeringen.

Ärade talman!

Jag talar inledningsvis om nuläget när det gäller statens bolagsinnehav och därefter om vad regeringen tänker förändra och varför.

I Finland är värdet av de bolag staten äger exceptionellt stort. I en europeisk jämförelse ligger Finland i topp. Enligt OECD:s uppgifter från 2014 var finska staten medägare i bolag och affärsverk vars sammanlagda värde uppgick till ca 53 procent i förhållande till bruttonationalprodukten 2012. I ljuset av dessa siffror slösar vi resurser om vi inte förmår öka den ekonomiska aktiviteten mer än för närvarande med hjälp av det statliga bolagsinnehavet.

Det statliga ägandet har en ärevördig historia. Betalningen av krigsskadeståndet skapade grunden för industrialiseringen. President Kekkonen insåg att statens egendom erbjöd nationen en möjlighet att öka välståndet och skapa nytt. Under de senaste decennierna har det statliga ägandet försökt finna sin form.

Det har snarast upplevts vara till besvär, till och med som en black om foten. Det har saknats visioner för ägarskapet och ägaren har inte fastställt hur statens bolagsinnehav ska utvecklas. Ett utökat ägande har i praktiken skett av nödtvång och avyttringen av statlig egendom och dess avkastning har använts till att lappa hålen i budgeten.

Det behöver bli en ändring i det. Statens bolagsinnehav måste användas mer produktivt och effektivt. För mig innebär detta inte att det används till att lappa och laga budgeten eller till att sälja ut egendom. Det innebär att använda det nuvarande innehavet mer aktivt och att generera ny ekonomisk aktivitet och nya arbetsplatser. Sådana möjligheter har staten som ägare exempelvis genom en utveckling av plattformsekonomin.

Ärade talman!

Det statliga ägandet måste bli ett aktivt verktyg för samhällelig förnyelse.

Ägandet gör skillnad. Senast under denna ekonomiskt svåra period har betydelsen av ett profilerat finländskt ägande stigit fram. Finland får inte bli enbart en dotterbolagsekonomi. Vi behöver fortfarande åtgärder som stärker uppkomsten av eget kapital i företagen. Målsättningen måste vara den att allt fler finländare på ett eller annat sätt blir till exempel ägare i ett arbetsgivarföretag och stärker folkkapitalismen.

För att statens ägarpolitik ska kunna förändras krävs ändringar i ägarstyrningens verksamhetssätt och strukturer. För att detta ska bli verklighet föreslår regeringen ett förändringsprogram med åtta punkter:

 1. Kapital frigörs för att skapa nytt
 2. Ett utvecklingsbolag grundas som verktyg för förnyelsen
 3. En parlamentarisk delegation väljs till stöd för ägarstyrningen
 4. En ny gräns sätts för innehavet (33,4 %) för att trygga det strategiska intresset
 5. Ändringar föreslås i de bolagsspecifika ägandegränserna
 6. Samhällsansvar är en grundläggande värdering för de statsägda bolagen
 7. Börsbolagens ledning och personal uppmuntras till ägande
 8. Avgångsvederlaget för bolagets ledning minskas

För det första måste den statliga ägaren erbjuda statsägda bolag naturliga utvecklingsvägar för att skapa tillväxt. Detta kräver ofta ändringar i ägarstrukturen. I de fall ägandet i sin nuvarande omfattning inte längre är totalekonomiskt nödvändigt för staten kan kapital även frigöras för att skapa nytt. Förnyelse kräver mod, men också att man avstår från något.

Utgångspunkten för att något nytt ska uppstå är att staten skapar möjligheter för en ny sorts företagsverksamhet och därmed för ny ekonomisk kringverksamhet. Att staten går med i ny företagsverksamhet ska emellertid bara ske i undantagsfall. Detta ska kräva grundligt övervägande och hög beslutströskel.

För det andra har staten beslutat grunda ett nytt utvecklingsbolag som arbetsredskap för förnyelsen. Utvecklingsbolagets uppgift är att erbjuda de statsägda bolagen en naturlig utvecklingsväg för bolagens förnyelse och utveckling av ägarstrukturen. Utvecklingsbolaget ska vara en aktör utanför budgetekonomin på samma sätt som Solidium. Detta gör det möjligt att använda frigjort kapital till att

 • skapa ny företagsverksamhet
 • stärka kapitalstrukturen i de bolag som ingår i utvecklingsbolagets portfölj och
 • genomföra företagsarrangemang effektivt.

Utvecklingsbolagets verksamhet överlappar inte den verksamhet som bedrivs av näringspolitiska aktörer som Finlands Industriinvestering Ab eller Tekes Venture Capital Ab.

I den första fasen överförs aktierna i följande bolag till utvecklingsbolaget:

Neste Abp (den aktieandel som överstiger 33,4 procent)
Posti Group Abp (den andel som överstiger 50,1 procent)
Vapo Oy (den andel som överstiger 33,4 procent)
Altia Abp
Ekokem Abp
Nordic Morning Abp
Raskone Ab
Arctia Ab (den andel som överstiger 50,1 procent)
Kemijoki Oy

Bolagsegendomen övergår till utvecklingsbolaget genom apport. Administrativt ska utvecklingsbolagets verksamhet ligga närmare det politiska beslutsfattandet än Solidium Oy:s verksamhet. I praktiken innebär detta strängare beslutskontroll vid exempelvis förvärv, avyttring eller grundande av nya företag. Statsrådet fattar besluten i vittgående och principiellt viktiga frågor som gäller utvecklingsbolaget. Ministern med ansvar för ägarstyrningsfrågor svarar för bolagets ägarstyrning och utnämningen av bolagets styrelse. De viktigaste besluten genomgår en preliminär behandling i finanspolitiska ministerutskottet.

För det tredje utgör statens ägarpolitik en långsiktig verksamhet och kräver ett parlamentariskt engagemang som sträcker sig över mandatperioderna. Den ändring av statens ägande som nu föreslås är omfattande. Regeringen föreslår att det inrättas en parlamentarisk delegation i anslutning till statsrådets kansli. Med hjälp av delegationen kan ändringen genomföras på ett kontrollerat sätt och så att hela riksdagen är involverad i processen. Delegationens uppgift är att bistå med rådgivning i generella frågor som gäller verksamhetspolitiken för statens bolagsinnehav, ägarstyrningens verksamhetsprinciper och gränserna för riksdagens befogenheter. Delegationen är inte ansvarig för bolagsspecifika frågor. Begäran om förslag till delegationsmedlemmar skickas till riksdagsgrupperna under maj månad.

För det fjärde föreslår regeringen en ny gräns för aktieinnehav (33,4 %) för tillgodoseende av statens strategiska intresse. Ett aktieinnehav på en tredjedel ger i praktiken vetorätt i fråga om bolagets viktigaste beslut. Staten har hittills som ägare tillgodosett sitt strategiska intresse antingen genom fullständigt innehav (100 %) eller genom majoritetsinnehav (50,1 %).

För det femte föreslår regeringen följande sju ändringar i innehavsgränserna i samband med den andra tilläggsbudgetpropositionen:

För det första höjs gränsen för innehav från 0 % till 50,1 % i Gasum och Fingrid. På så sätt ges klara riktlinjer för att statens gas- och elnät ska betraktas som strategiskt innehav också på lång sikt.

Det strategiska intresset i Neste Abp och Vapo Oy tillgodoses genom ett innehav som faller inom den nya aktieinnehavsgränsen på 33,4 %.

Posten ges möjlighet att bättre utnyttja sin kärnkompetens inom logistik och leverans av tjänster ända fram till dörren genom en utveckling av ägarstrukturen. Trots det ska staten vara majoritetsägare i bolaget.

I fråga om Arctia Ab vill vi försäkra oss om att ägarstrukturen vid behov kan ändras vid finansieringen av kommande stora investeringar.

Något strategiskt intresse föreligger inte ens för närvarande när det gäller Kemijoki Oy och därför kommer gränsen för innehav att sänkas till noll. Ett eventuellt försäljningsbeslut kräver att ett aktieägaravtal ingås av de nuvarande ägarna. Några ändringar i det statliga innehavet görs inte dessförinnan.

Det är alltid riksdagen som beslutar om innehavsgränser och ändringar av dem. En av riksdagen godkänd ändring av gränsen för innehav är inget avyttringsbeslut, utan statsrådet beslutar separat om eventuell avyttring av innehav i respektive bolag.

I samband med beredningen av principbeslutet granskades också det ansvariga ministeriet för varje enskilt bolag. Målet är att effektivisera ägarstyrningen och i så hög utsträckning som möjligt hålla i sär regleringen och ägarstyrningen. Ledningsansvaret överförs utöver i det nya spelbolag som enligt beslut ska bildas av Veikkaus, Penningautomatföreningen och Fintoto till statsrådets kansli också i följande bolag:

 • Finavia Abp, som ansvarar för flygfältens verksamhet och flygledartjänser
 • Finnpilot Pilotage Ab, som ansvarar för lotsningsverksamheten och
 • Suomen Ilmailuopisto Oy, som ansvarar för pilotutbildningen.
 • Dessutom överförs Finrail Oy, som ansvarar för ledningen av spårtrafiken, från statsrådets kansli till kommunikationsministeriet.

Ärade talman!

För det sjätte bör samhällsansvaret göras till en grundläggande värdering för statsbolagen. Värderingarna utgör ett fundament för allt beslutsfattande. De statsägda bolagen måste föregå med gott exempel på värdebaserat ledarskap. Samhällsansvaret utgår från principen att företaget som en del av samhället klarar sig bättre ju bättre det omgivande samhället mår.

I en global ekonomi är det viktigt att de statsägda bolagen bygger upp sin konkurrenskraft långsiktigt. Ett led i en utökad långsiktig konkurrenskraft är också att bära sitt samhällsansvar. Som en god företagsmedborgare bidrar företaget till samhällets långsiktiga utveckling och förnyelse.

Samhällsansvaret ska återspeglas bland annat på följande sätt:

 • Skatterna betalas i det land där resultatet skapas
 • Skatteminimering genom utnyttjande av exempelvis skatteparadis är inte acceptabelt
 • Satsningar görs på personalens välbefinnande och karriärmöjligheter

De statliga bolagen har redan kommit långt i dessa frågor, men vi vill bli ännu bättre.

Punkterna sju och åtta är viktiga för mig personligen. Vi kan åstadkomma förändringar om bara viljan finns.

Statliga bolag bör vara ett föredöme också i fråga om avlöning av ledningen och de bör signalera måttfullhet.

Börsbolagens ledning och personal uppmuntras till ägande. Som ägare av börsbolag vill staten stärka folkkapitalismen genom att uppmuntra personalen till att äga aktier i arbetsgivarbolaget.

Avgångsvederlagen till företagsledningen minskas med hälften. Detta gäller naturligtvis nya avtal, men vi hoppas att den ändrade anvisningen ska fungera som ett budskap till samhället i stort.

Ärade talman,

Denna regering har förbundit sig att förnya Finland. Nu ska de länge planerade reformerna omsättas i handling. Spelrummet för statens finanser är obetydligt. Därför måste också balansräkningen, alltså bolagsinnehavet, sättas i arbete. På så sätt bidrar den statliga egendomen till att hjälpa regeringen att nå sysselsättningsmålet, som är 110 000 nya arbetsplatser.

 
Tillbaka till toppen