Hoppa till innehåll

Regeringen godkände den uppdaterade hybridstrategin

social- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 6.9.2021 19.23 | Publicerad på svenska 6.9.2021 kl. 20.09
Pressmeddelande 505/2021

Regeringen har vid sina förhandlingar den 6 september beslutat om åtgärder för att öppna upp Finland och slopa coronarestriktionerna. Regeringen har som mål att avveckla de riksomfattande restriktionerna och de heltäckande rekommendationerna när minst 80 procent av dem som fyllt 12 år har fått två vaccindoser eller har haft möjlighet att ta båda vaccindoserna. Genomförandet av den uppdaterade hybridstrategin inleds stegvis redan före det.

Regeringen har för avsikt att vid statsrådets allmänna sammanträde torsdagen den 9 september fatta ett principbeslut om en handlingsplan för genomförande av den uppdaterade hybridstrategin. Restriktionsåtgärder kan börja avvecklas stegvis redan innan den eftersträvade vaccinationstäckningen uppnås. 

Syftet med den uppdaterade hybridstrategin för hantering av coronakrisen är att öppna samhället, främja öppenheten och stödja eftervården av epidemin, förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och återuppbyggnaden. Målet är också att förebygga allvarliga sociala och ekonomiska konsekvenser, trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet samt skydda riskgrupper och de mest utsatta.

Vid månadsskiftet augusti-september har det uppskattats att 80 procent av befolkningen som fyllt 12 år kan ha fått två vaccindoser före mitten av oktober. 

Indelning i epidemifaser slopas och det införs en enhetlig verksamhetsmodell för alla regioner

Handlingsplanen syftar till att stöda bedömningen av åtgärdernas proportionalitet och nödvändighet i regionförvaltningsverkens och kommunernas beslutsfattande, hindra överbelastning av hälso- och sjukvården och okontrollerad spridning av epidemin samt styra arbetet för att uppnå en så hög vaccinationstäckning som möjligt. 

De regionala epidemifaserna och rekommendationerna som gäller de olika faserna slopas. För hanteringen av coronakrisen införs en enhetlig verksamhetsmodell som gäller för alla regioner. Enligt verksamhetsmodellen ska epidemin bekämpas med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar i första hand genom lokala och regionala åtgärder. Åtgärderna är mer begränsade än tidigare med tanke på hur de riktas samt deras innehåll, varaktighet och omfattning. Restriktionerna bör riktas mot olika branscher så jämlikt som möjligt med hänsyn till riskerna. 

I princip ska samhällets olika funktioner inte begränsas. Även om det kan förekomma smittkluster i regionerna, rekommenderas det att tillställningar och funktioner med låg risk inte alls begränsas. För tillställningar och verksamhet med måttlig risk ska fastställas riktade rekommendationer. Endast verksamhet med hög risk ska i lokala specialsituationer begränsas genom riktade och noggrant valda åtgärder som fastställs genom förvaltningsbeslut. I beslutsfattandet beaktas fortfarande principen om prioritering av barnets bästa.  

Det covid-19-pass som är under beredning ska till sina syften och ändamål delvis vara parallellt med och komplettera de riskbaserade restriktionerna så att de som omfattas av begränsningarna frivilligt med stöd av coronapasset ska ha möjlighet att avvika från dem.

Handlingsplanen innehåller en riksomfattande nödbromsmekanism för plötsliga och snabba ändringar till det sämre där regionala åtgärder inte räcker till för att förhindra smittspridningen. I dessa fall övergår man tillbaka till mer omfattande riksomfattande åtgärder för att hindra spridningen av viruset. 

Ytterligare information: Taneli Puumalainen, avdelningschef, [email protected], Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, Liisa-Maria. [email protected] och Pasi Pohjola, direktör, [email protected], social- och hälsovårdsministeriet