Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Särskilt återvinningen av bioavfall och plastförpackningar behöver ökas

miljöministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 15.2.2019 9.03
Pressmeddelande 93/2019

Finlands miljöcentral har utrett hur återvinningen av kommunalt avfall kan effektiviseras på ett sätt som lämpar sig för finländska förhållanden. Bakgrunden till utredningen är Europeiska kommissionens rekommendationer, enligt vilka en höjning av återvinningsgraden i Finland förutsätter exempelvis tydligare ansvar för ordnandet av avfallshanteringen och ökat samarbete mellan de olika aktörerna inom avfallshanteringen. Uppnåendet av återvinningsmålen kräver betydande ändringar i det nuvarande systemet.

Enligt utredningen bör återvinningen ökas i synnerhet genom att utvidga den fastighetsspecifika, separata insamlingen av bioavfall, plastförpackningar och kartong och genom att effektivisera avfallssorteringen.

Finlands miljöcentral föreslår att det i avfallslagstiftningen ska fastställas krav för den separata insamlingen av hushållsavfall och kommunalt avfall från förvaltnings-, service- och näringsverksamhet. I praktiken innebär detta en skyldighet att vid fastigheter ordna separat insamling av avfall till exempel på basis av antalet lägenheter. Kraven i fråga om bostadsfastigheter fastställs för närvarande i kommunala avfallshanteringsföreskrifter. Avfallssorteringen kan effektiviseras genom ökad rådgivning.

Utredningen visar att det dyraste sättet att öka den separata insamlingen är det nuvarande systemet, där varje avfallsfraktion har ett eget kärl och en egen insamlingsbil. För att minska miljö- och kostnadseffekterna i småhusområden och i utkanten av tätortsområden bör man testa och införa nya sätt att sköta insamlingen, till exempel flerfacksinsamling eller gemensam insamling av olika återvinningsbara avfallsfraktioner.

Tydligare ansvar för ordnandet av avfallshanteringen bidrar till en kostnadseffektiv planering och ett kostnadseffektivt genomförande. Inom hanteringen av förpackningsavfall kan man utveckla den nuvarande modellen för ansvarsfördelning genom att inrätta ett sådant samarbetsförfarande mellan producenter och kommuner som föreskrivs i lag. Samarbetet innebär att producenterna och kommunerna sinsemellan kommer överens om viktiga frågor som gäller insamlingen.

Ansvaren för ordnandet av avfallshanteringen kan också förtydligas genom att i avfallslagen stryka möjligheten för kommuner att välja avfallstransport som ordnas av fastighetsinnehavaren. Då är kommunalt anordnad avfallstransport det enda alternativet för bostadsfastigheter.

Avfallsdirektivets mål för att höja återvinningsgraden skärptes 2018. Det nya målet är en återvinningsgrad på minst 55 procent för kommunalt avfall senast 2025. Målet för 2030 är en återvinningsgrad på 60 procent och målet för 2035 en återvinningsgrad på 65 procent. Den nuvarande återvinningsgraden i Finland är 41 procent.

Projektet Yhdyskuntajätteen kierrätyksellä vauhtia kiertotalouteen (JÄTEKIVA) har genomförts inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2018. Det huvudsakliga syftet med projektet var att utreda hur Finland kan följa Europeiska kommissionens rekommendationer från 2018 på ett sätt som lämpar sig för finländska förhållanden.

Ytterligare information: Hanna Salmenperä, specialplanerare, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 605, [email protected]