Hoppa till innehåll

Reformarbetet inom ramen för Toimi-projektet slutfört
Gemensamma grundpelare för reformen av den sociala tryggheten har fastställts

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 25.2.2019 10.30
Pressmeddelande 118
Sosiaaliturva 2030 -logo

Inom ramen för reformarbetet med anknytning till den sociala tryggheten har man nu fastställt gemensamma grundpelare för framtidens sociala trygghet. Därtill har man identifierat olika värderingar och aktiva val som kräver ett politiskt beslut. Det råder stark enighet om att reformen ska genomföras stegvis.

Toimi-projektet för en totalreform av grundskyddet och aktiviteten har haft till uppgift att stödja politiska aktörer och partier som förbereder sig för val i att bilda sig en åsikt om hur framtidens sociala trygghet ska se ut. Inom ramen för projektet har man fastställt gemensamma grundpelare och utgångspunkter för reformen av den sociala tryggheten inför kommande regeringsperioder. Projektet bidrar med material som stöder beslutsfattandet i fråga om den stora samhälleliga reformen. Det parlamentariska reformarbetet har pågått i drygt ett år.

Toimi-projektets parlamentariska uppföljningsgrupp har en gemensam uppfattning om behovet att se över den sociala tryggheten. Tjänsterna och förmånerna har med tiden fjärmat sig från varandra, och förändringen i befolkningens åldersstruktur innebär en utmaning för hållbarheten i systemet för social trygghet. Varierande livssituationer och förändringar i inkomstförvärv till följd av förändringarna i arbetet och den tekniska utvecklingen utmanar å sin sida systemets flexibilitet.

Den parlamentariska, bredbasiga uppföljningsgruppen har fastställt grundpelarna för reformen av den sociala tryggheten, som samtidigt utgör målen för reformen. Enligt uppföljningsgruppen är det viktigt att reformen genomförs stegvis. Framtidens sociala trygghet ska bygga på följande fem grundpelare:

Den sociala tryggheten uppfyller det krav i grundlagen som gäller omsorg.

  • Den sociala tryggheten svarar mot människors behov att känna sig delaktiga och betydelsefulla samt uppmuntrar till sysselsättning, aktivitet och livslångt lärande.
  • De tjänster och förmåner som ingår i den sociala tryggheten har ett tydligare samband med varandra.
  • Den sociala tryggheten bidrar till balansen mellan individens rättigheter och skyldigheter, och de ligger i linje med de offentliga finanserna.
  • Den sociala tryggheten bildar en tydligare helhet som är lätt att förstå.

Toimi-projektet har granskat behoven att se över systemet för social trygghet med utgångspunkt i individers livssituationer och den framtida välfärden, inte med utgångspunkt i enskilda förmåner och nuvarande processer. Behovet av samspel mellan kompetens, sysselsättning, försörjning och boende såväl i individers liv som i samhällets strukturer har betonats i Toimi-projektets arbete. I framtiden bör systemet för social trygghet på ett mer konstruktivt sätt bemöta de krav som en ny livssituation och förändringar i arbete och kompetens ställer. Man måste ha en möjlighet att förutse sina inkomster även i förändringssituationer.

Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att förnya det nuvarande systemet så att det blir smidigare och allt mer utgår från individens behov.

För att stödja det politiska beslutsfattandet har de grundläggande valen i fråga om social trygghet åskådliggjorts genom förenklade modeller som betonar olika aspekter. Toimi-projektet rekommenderar inga bestämda lösningar, utan de föreslagna modellerna är en framställning av värdebaserade riktlinjer som de politiska aktörerna ska fatta beslut om.

Projektets uppföljningsgrupp har diskuterat de alternativa modellerna i olika skeden, men inte rangordnat dem eller tagit ställning till hur ändamålsenliga de är i den fortsatta beredningen. Modellerna ger en möjlighet att preliminärt bedöma vilka konsekvenser olika grundläggande val har.

Ytterligare information: Paula Lehtomäki, ordförande för projektet, statssekreterare, tfn 0295 160 280, Liisa Heinämäki, projektchef, tfn 050 567 6071, och Noora Mahlavuori, projektplanerare, tfn 0295 160 486, statsrådets kansli