Hoppa till innehåll

Finland utvecklar sitt maritima kluster och bidrar till en hållbar användning av haven

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 24.1.2019 13.53
Pressmeddelande 39/2019
Photo: Vuokko Ranki
Bild: Vuokko Ranki

Statsrådet godkände riktlinjer för Finlands havspolitik vid sitt allmänna sammanträde torsdagen den 24 januari. I sin havspolitiska vision är Finland en global påverkare som tar fram lösningar för att de marina naturresurserna ska användas på ett hållbart sätt, den marina miljön ska ha god status och klimatförändringen inte ska överskrida världshavens bärkraft. I det nu godkända dokumentet fastställs prioriteringarna inom Finlands havspolitik.

Avsikten är att Finland ska utveckla havspolitiken till ett tydligt kompetensområde. Finland bör förfoga över högklassig marin kompetens och ett innovativt, framgångsrikt maritimt kluster samt en fungerande, säker och miljöanpassad logistik.

Som havspolitiska fokusområden har man valt skyddet av haven, den maritima logistiken, det maritima klustret och den maritima produktionen. Alla dessa fokusområden innefattar horisontella teman såsom bland annat digitalisering, forskning och utbildning samt internationell påverkan och en säker omvärld. Alla de åtgärder som presenteras i dokumentet styrs av målen i FN:s globala handlingsprogram för hållbar utveckling, Agenda 2030, och av principerna för hållbar blå tillväxt.

Den marina miljön utsätts ständigt för ett allt större tryck, bland annat på grund av klimatförändringen och nedskräpningen. Samtidigt står sjöfarten och den maritima logistiken inför stora omställningar. Det maritima klustret i Finland utgörs av många olika maritima näringar som omfattar cirka 3 000 företag. Dess ekonomiska ekosystem bildar redan i dag en betydande industriell sektor med en total omsättning på 13 miljarder euro. Att upprätthålla klustrets konkurrenskraft och expandera till nya marknader är nyckelfaktorer med tanke på klustrets tillväxt.

Statsrådets kansli tillsatte den 24 oktober 2016 en styrgrupp med företrädare för de olika ministerierna för att bereda en uppdatering av statsrådets Östersjöredogörelse och för att utveckla och samordna den nationella havspolitiken. I den första fasen av sitt arbete utarbetade styrgruppen Finlands strategi för Östersjöregionen och i den andra fasen riktlinjer för Finlands havspolitik. Riktlinjerna har beretts i nära samarbete med olika intressegrupper inom havspolitikens olika områden.

Ytterligare information: Jussi Soramäki, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 330, Nina Brander, specialsakkunnig, tfn 0295 160 347, statsrådets kansli

pressmeddelandes rubriken har uppdaterats 28.1.2019