Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: De finländska företagen har förbundit sig att respektera de mänskliga rättigheterna, men få redogör för sina konkreta åtgärder

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetarbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 18.1.2021 13.00
Pressmeddelande 022/2021

Merparten av de finländska företagen har allmänt förbundit sig att respektera de mänskliga rättigheterna. Endast vart fjärde företag gör dock en systematisk och offentlig utvärdering av vilka konsekvenser deras affärsverksamhet får för de mänskliga rättigheterna. Resultatet motsvarar genomsnittet på internationell nivå.

Detta framgår av en utredning inom ramen för projektet SIHTI, vilken offentliggjordes den 18 januari. Inom projektet undersökte man hur de finländska företagens ansvar för de mänskliga rättigheterna realiseras i förhållande till de förväntningar som fastställts i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Undersökningen genomfördes 2020 av Hanken Svenska handelshögskolan, FIANT Consulting Oy, 3bility Consulting och Människorättscentret. Den information som projektet gav stöder genomförandet av de delar av statsminister Sanna Marins regeringsprogram som syftar till att främja ansvarsfull affärsverksamhet.

Endast ett fåtal finländska företag rapporterar offentligt om hur de fullgör sitt ansvar

Utredningen visade att ett allmänt åtagande att respektera de mänskliga rättigheterna endast i vart fjärde företag har lett till att man systematiskt fullgör och följer upp sitt ansvar för dessa rättigheter. De finländska företagen ger dessutom knapphändig information om på vilket sätt de fullgör sitt ansvar.

Diskussionen om företagens ansvar för de mänskliga rättigheterna är på goda grunder starkt fokuserad på de länder där riskerna för att de mänskliga rättigheterna inte beaktas är stora. Enligt dem som gjorde undersökningen skulle det vara viktigt att lyfta fram vilka risker som kan förekomma i Finland och andra så kallade lågriskländer.

De finländska forskningsresultaten kan jämföras med utvärderingen Corporate Human Rights Benchmark, där man undersöker respekten för de mänskliga rättigheterna i världens 200 största börsföretag.

”Det finns klart utrymme för förbättringar, men läget i fråga om de finländska företagens ansvar för de mänskliga rättigheterna ligger på ungefär samma nivå som resultaten av de globala utvärderingar som gjordes inom ramen för Corporate Human Rights Benchmark. Resultaten av den nu gjorda utredningen tyder på att regelbunden uppföljning är av stor betydelse för hur ansvaret realiseras i praktiken. Det är också viktigt att människorättsfrågor betonas kraftigare i företagens strategier och av ledningen”, konstaterar SIHTI-projektets ansvariga ledare, Nikodemus Solitander vid Hanken.

Utredningen omfattade 78 finländska företag

Utredningen omfattade sammanlagt 78 finländska företag. Av dem utvärderades 29 med hjälp av den branschspecifika metodologi som tillämpas i utvärderingen Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) medan 49 företag utvärderades med hjälp av de viktigaste indikatorerna i FN:s vägledande principer (UNGP).

Företagens ansvar för de mänskliga rättigheterna utvärderades utifrån allmänt tillgängliga data, i enlighet med CHRB-metodologin. Under projektet intervjuades dessutom representanter för 20 företag om utmaningarna när det gäller att informera om ansvaret för de mänskliga rättigheterna.

Projektet SIHTI har genomförts inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2020.

Närmare information:

ansvarig ledare för projektet: Nikodemus Solitander, Hanken Svenska Handelshögskolan, tfn 040 352 1451, [email protected]
specialsakkunnig: Linda Piirto, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 028, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt. Mer information: https://tietokayttoon.fi/sv.