Hoppa till innehåll

Elektroniskt delägarregister underlättar skötseln av dödsboets ärenden

finansministeriet
Utgivningsdatum 3.7.2024 10.43
Nyhet
Personen står utanför och tittar på vänster

Finansministeriet tillsatte i mars ett program för smidig skötsel av en avliden anhörigs angelägenheter för att digitalisera tjänster i anslutning till en anhörigs död. Målet är att göra det smidigare för anhöriga att uträtta ärenden i en svår livssituation. Genomförandet av programmet inleds med planering och utveckling av dödsboets elektroniska delägarregister samt med beredning av behövliga lagstiftningsändringar.

Smidig skötsel av ärenden som gäller en närstående persons död underlättas framför allt genom att digitalisera handlingar som har ett samband med skötseln av dödsboet och bouppteckningen, och genom att göra dem mer användbara, förbättra anvisningarna och främja automatisering. Programmet genomförs i samarbete med justitieministeriet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Skatteförvaltningen.

Nya elektroniska tjänster under de närmaste åren

Som första nya tjänst skapas ett elektroniskt delägarregister för dödsboet. I fortsättningen ska de delägaruppgifter som hänför sig till dödsboet bildas automatiskt i delägarregistret utifrån befolkningsdatasystemet. Olika myndigheter ska kunna utnyttja aktieägaruppgifterna i elektronisk form och så automatiserat som möjligt i olika ärendesituationer, till exempel i ärenden som gäller arvsbeskattningen. I ett senare skede av programmet genomförs en ny elektronisk ärendehanteringstjänst för dödsbodelägarna och dem som uträttar ärenden för deras räkning.

Lagstiftningsarbetsgruppen för programmet har till uppgift att i form av en regeringsproposition lägga fram förslag till behövliga lagstiftningsändringar som gör det möjligt att genomföra nya elektroniska lösningar för ärendehantering. Arbetsgruppen har under vårens gång under ledning av justitieministeriet och finansministeriet inlett diskussioner om de lagstiftningsfrågor som ska avgöras. 

Som en del av programmet produceras som nya tjänster också till exempel en e-tjänst och elektroniska bouppteckningsinstrument för medborgare. Dödsboet får i fortsättningen en unik kod som kan användas vid e-kommunikation. 

Enligt den preliminära tidsplanen ska de nya tjänsterna tas i bruk och den behövliga lagstiftningen träda i kraft under 2026 och 2027.

En närståendes död är en tung process för de anhöriga 

”En nära anhörigs död är ett tema som berör oss alla. Genom att utnyttja digitalisering och till exempel genom att koncentrera tjänster till en enda elektronisk ärendehanteringstjänst kan vi underlätta en lång och komplicerad process mitt i en svår livssituation. För att bygga upp ett fungerande och människoorienterat system kommer programmet både att utreda människors behov och att samarbeta intensivt med olika intressentgrupper”, säger kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen.

Årligen dör cirka 60 000 människor i Finland. Efter att en närstående går bort står de anhöriga ofta inför en lång och tung process som medför kontakter med olika myndigheter, ofta också i pappersform. I dagsläget kan dödsboets ärenden skötas digitalt endast i begränsad utsträckning.

I och med nya elektroniska lösningar kan dödsboets angelägenheter skötas smidigare och oberoende av boningsort, öppettider och möjligheter att ta sig till olika myndigheter. Digitaliseringen av de handlingar som behövs, den ökade automatiseringen samt det minskade behovet av kundbetjäning och manuellt arbete har samtidigt positiva produktivitetskonsekvenser för myndigheterna. Papperskommunikation kommer att vara möjligt även i framtiden, och den underlättas också av de nya e-tjänsterna. 

Projektets framskridande kan följas på projektets webbplats och i Projektportalen.

Mer information:
Nico Käräjäoja, projektchef, tfn 0295 530 516, nico.karajaoja(at)gov.fi
Katja Väänänen, enhetschef, informationsförvaltningsråd, tfn 0295 530 245, katja.vaananen(at)gov.fi

Förvaltningspolitiken Nyckeln till tillväxt Offentliga förvaltningens ICT Orpos regeringsprogram