Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Remissbehandling
Kommissionens förslag till direktiv om företagsbeskattning på remiss

finansministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2023 14.02 | Publicerad på svenska 18.9.2023 kl. 13.42
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har godkänt ett centralt åtgärdspaket rörande skattebestämmelserna. Avsikten med de nya bestämmelserna är att minska de kostnader som skattereglerna medför för företag med gränsöverskridande verksamhet i Europeiska unionen.

Europeiska kommissionen lade den 12 september fram tre separata direktivförslag:

  • förslaget till ram för inkomstbeskattningen för företag i Europa. Ramen rör det gemensamma systemet för samfundsbeskattning i hela EU (den så kallade BEFIT-ramen)
  • förslaget till ett beskattningssystem som baserar sig på små och medelstora företags hemort 
  • förslaget om internprissättning

Finansministeriet sände direktivförslagen på remiss den 15 september. Remisstiden går ut den 29 september. 

BEFIT-ramen gäller i första hand stora aktörer

Avsikten med BEFIT-ramen är att förenkla samfundsbeskattningen på den inre marknaden genom att skapa gemensamma regler för hur man beräknar skatteunderlaget för koncerner som är verksamma på den inre marknaden och därigenom förbättra konkurrenskraften för de företag som är verksamma på den inre marknaden. BEFIT-ramen ska vara obligatorisk för koncerner vars totala omsättning enligt bestämmelserna är minst 750 miljoner euro. BEFIT-ramen ska vara frivillig för mindre koncerner.

I enlighet med direktivförslaget ska skatteunderlaget för koncerner som är verksamma i Europeiska unionen beräknas enligt gemensamma beräkningsregler. Vinsterna för de koncernbolag som etablerats i EU slås ihop till ett enda skatteunderlag, som delas ut till medlemsstaterna enligt ett visst mönster. Efter det uppbärs skatterna enligt de nationella samfundsskattesatserna. 

Beskattningen av fasta driftställen inom småföretagssektorn ändras

Avsikten med direktivförslaget om ett beskattningssystem baserat på små och medelstora företags hemort är att förenkla beskattningen för små och medelstora företag och minska de administrativa kostnader som beskattningen medför för dessa företag. 

Direktivet tillämpas på små och medelstora företag som bedriver gränsöverskridande verksamhet via fasta driftställen. Förslaget gör det möjligt för dessa företag att sköta sina skatteärenden endast vid skattemyndigheterna i sin hemstat. Enligt förslaget är det därför möjligt för små och medelstora företag att följa skattebestämmelserna endast i sin hemstat istället för att vara tvungna att följa skattebestämmelserna i den stat där driftställena finns.

Bestämmelserna om internprissättning blir enhetliga

Målet med förslaget om internprissättning för affärstransaktioner mellan företag inom samma koncern är att eliminera risken för att företagen hamnar i rättstvister och blir dubbelt beskattade och på så sätt förbättra rättssäkerheten för företagen och deras verksamhetsförutsättningar på den inre marknaden.  

Enligt förslaget uppnås målen genom att armlängdsprincipen blir en del av unionsrätten, genom att harmonisera de viktigaste bestämmelserna om internprissättning, genom att göra ställningen för OECD:s anvisningar för internprissättning tydligare och genom att göra det möjligt att framöver i unionen skapa gemensamma, bindande bestämmelser för internprissättning för vissa typer av affärstransaktioner inom ramarna för OECD:s anvisningar för internprissättning. 

Mer information:
Laura Puro, specialsakkunnig, tfn 02955 30127, laura.puro(at)gov.fi
Anna Lehtimäki, specialsakkunnig, tfn 02955 30250, anna.lehtimaki(at)gov.fi

 
Tillbaka till toppen