Hoppa till innehåll

Ny samarbetsgrupp skapar en gemensam lägesbild över digitaliseringen och dataekonomin

finansministeriet
Utgivningsdatum 19.4.2024 8.58
Nyhet
Heijastus ikkunassa

Finansministeriet har tillsatt en strategisk samarbetsgrupp för digitalisering och dataekonomi. Målet är att stärka samarbetet, samordningen och informationsgången mellan aktörerna inom den offentliga förvaltningen om digitalisering och dataekonomi. Gruppen stöder dessutom digitaliseringsbyrån och ministerarbetsgruppen för samhällsreformer.

Samarbetsgruppen skapar en gemensam lägesbild för hela den offentliga förvaltningen över utvecklingen av digitaliseringen och dataekonomin. Centrala lagstiftningsförslag och utvecklingsplaner som gäller digitalisering, dataekonomi och informationshantering kommer att behandlas i samarbete. För att stödja arbetsgruppens verksamhet har man även inrättat ett beredande sakkunnigsekretariat som består av sakkunniga från organisationer som deltar i verksamheten. Mandatperioden för samarbetsgruppen för digitalisering och dataekonomi är 2 april 2024–31 december 2027.

Arbetsgruppen ska

  • skapa förvaltningsövergripande strategiska insikter och ställningstaganden till stöd för ledningen av digitaliseringen och dataekonomin och för uppnåendet av digitaliseringsbyråns mål
  • stödja samarbetet inom den offentliga sektorn vid genomförandet av den nationella digitala kompassen och bedöma konsekvenserna av genomförandet
  • behandla lagstiftningsförslag och utvecklingshelheter som är centrala med tanke på digitaliseringen av den offentliga förvaltningen.

Samarbetsgruppens sammansättning

Understatssekreterare Susanna Huovinen från finansministeriet är ordförande för arbetsgruppen och de deltagande organisationerna är 

statsrådets kansli, utrikesministeriet, försvarsministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet, justitieministeriet och finansministeriet,
 
Esbo stad, Helsingfors stad, Uleåborgs stad, Tammerfors stad, Finlands Kommunförbund r.f., Mellersta Finlands välfärdsområde, Egentliga Finlands välfärdsområde, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Folkpensionsanstalten.

Mer information: 
Heikki Talkkari, informationsförvaltningsråd, tfn 0295 530 096, [email protected]