Hoppa till innehåll

Offentligheten för förvaltarregistrerade aktieinnehav förblir oförändrad

finansministeriet
Utgivningsdatum 19.4.2024 12.17
Pressmeddelande

Finansministeriet vidtar i detta skede inte några fortsatta åtgärder för att öka offentligheten i fråga om innehavet av förvaltarregistrerade aktier. Fördelarna med ny reglering skulle vara små i förhållande till nackdelarna.

Utländska aktieägare får förvaltarregistrera sina aktieinnehav i Finland. Förvaltarregistrering av aktier innebär att uppgifter om ägaren inte längre syns i  värdepapperscentralens offentliga aktieägarförteckning.

Myndigheterna får dock information om ägarna via andra kanaler. Skatteförvaltningen får uppgifter om en akties verkliga ägare, om en skattesats på mindre än 35 procent tillämpas på dividend som betalats för förvaltarregistrerade aktier.

Utredningen rekommenderade inte några åtgärder

Finansministeriet beställde en utredning om huruvida uppgifter om ägarna till förvaltarregistrerade aktier i börsbolag kunde offentliggöras i ett register. Konsultbolaget KPMG Oy rekommenderade inte några åtgärder för att öka transparensen, eftersom de bland annat skulle öka kostnaderna och den administrativa bördan.

Utredningen baserade sig på den förra regeringens regeringsprogram och på åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2020–2023. 
Svårt att påverka effektivt genom lagstiftning

Näringsminister Wille Rydman, som ansvarar för finansmarknadsfrågor, har beslutat att finansministeriet i detta skede inte vidtar några fortsatta åtgärder i ärendet.

Ministeriet har inte identifierat några sådana effektiva och verkningsfulla sätt i finansmarknadslagstiftningen som kunde främja offentligheten för förvaltarregistrerade aktier. Regeringen strävar i enlighet med sitt program efter att undvika ytterligare nationell reglering utöver EU-regleringen.

Bekämpningen av kringgående av skatt fortsätter

Regeringen fortsätter sitt arbete för att bekämpa kringgående av skatt och grå ekonomi. Ministeriet utreder hur man kan utveckla det s.k. Trace-förfarandet för utdelning på förvaltarregistrerade aktier.

Dessutom deltar ministeriet aktivt i behandlingen av Fasterdirektivet i EU. Det är fråga om ett direktiv om snabbare och säkrare sänkning av källskatten inom EU. Finland understöder förslaget.

Ytterligare information:
Pauli Kariniemi, avdelningschef, överdirektör (finansmarknaderna), tfn 02955 30210, pauli.kariniemi(at)vm.fi
Harri Joiniemi, konsultativ tjänsteman (beskattningen), tfn 02955 30105, harri.joiniemi(at)gov.fi