Hoppa till innehåll

Personalvolymen ökade mest inom säkerhetsbranschen

finansministeriet
Utgivningsdatum 19.6.2024 13.05
Nyhet
Kuvituskuva.

Staten hade cirka 82 000 anställda år 2023. Antalet ökade med omkring två procent från året innan, och största delen av ökningen riktades till säkerhetsbranschen. Arbetskraftskostnadernas andel av statens utgifter har emellertid minskat.

Den offentliga sektorn har sammanlagt cirka 682 000 anställda, varav statsanställdas andel är 12 procent. Ca tre procent av samtliga löntagare arbetar hos staten. Statens arbetskraftskostnader uppgick i fjol till 5,4 miljarder euro. Beloppet gör anspråk på 6,5 procent av statens totala utgifter och två procent av Finlands bruttonationalprodukt. Arbetskraftskostnadernas andel av statens utgifter minskade med 1,4 procentenheter jämfört med 2022.

Säkerhetsbranschen största sysselsättaren inom staten

  • Cirka 40 procent av de statsanställda arbetar inom säkerhetssektorn (Försvarsmakten, gränsbevakningen, polisen, Brottspåföljdsmyndigheten).
  • Det näst största antalet anställda finns inom näringstjänsterna (NTM-centralerna, Lantmäteriverket, Traficom), där 11,9 procent av personalen arbetar.
  • Ansvarsområdet för försäkrings- och finansieringstjänster (Skatteförvaltningen, Tullen) gör anspråk på 10,2 procent av personalen.
  • Cirka 7 procent av personalen arbetar på ministerienivå, inklusive riksdagen.
  • Antalet statsanställda ökade, antalet pensionsavgångar ökar också 

Antalet statsanställda ökade med cirka 1 700 personer, dvs. med cirka 2 procent, jämfört med 2022. Ökningen var störst vid ämbetsverken för säkerhetsverksamhet, näringsverksamhet samt social-, arbetsförmedlings- och hälsovårdstjänster. Deras sammanlagda ökning var cirka 70 procent av den totala ökningen av antalet anställda. Antalet anställda minskade vid ministerierna och därmed jämförbara ämbetsverk samt vid ämbetsverken för kulturtjänster, såsom Riksarkivet och Museiverket. 

Fram till 2030 kommer cirka 23 000 statsanställda att gå i pension. Pensionsavgångarna kommer att hållas på en jämn årsnivå under hela det innevarande årtiondet. 

Personalen allt mer utbildad 

Tre av fyra statsanställda har antingen utbildning på högre högskolenivå eller forskarutbildning (38%) eller examen på lägre högskolenivå (36%). Andelen personer som avlagt högre högskoleexamen har ökat med närmare nio procentenheter under de senaste tio åren. 91 procent av personalen är anställda i tjänsteförhållande och 9 procent i arbetsavtalsförhållande. 

De statsanställdas övergripande arbetstillfredsställelse och tillfredsställelsen med ledningen ökade något från året innan. Statens arbetslivsbarometer förnyas 2025, vilket kan påverka resultatens jämförbarhet i framtiden. 

Mer information: 
Juho-Pekka Jortama, analytiker, juho-pekka.jortama(at)gov.fi, tfn +358 295 530 119

Statens personal 2023 infograf

Staten som arbetsgivare