Hoppa till innehåll

Remissbehandling
Punktskatten på bränslen och fordonsskattens grundskatt sänks

finansministeriet
Utgivningsdatum 30.8.2023 14.45
Pressmeddelande

Hushållens köpkraft stärks genom att lätta beskattningen av olika transportsätt. Regeringen beaktar och kompenserar den inverkan som beslutet om distributionsskyldigheten har på pumppriserna. Fordonsskattens grundskatt lindras också med 50 miljoner euro. Regeringspropositionen är på remiss fram till den 13 september.

Sänkningen av bränsleskatten träder i kraft vid ingången av 2024

Genom propositionen om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen sänks punktbeskattningen av drivmedel från ingången av 2024 för att kompensera den genomsnittliga prisstegringen på drivmedel under ramperioden till följd av att distributionsskyldigheten höjs i enlighet med regeringsprogrammet. 

Punktskatten på bensin och ersättande produkter sänks i genomsnitt 3,5 cent per liter och på diesel och ersättande bränslen i genomsnitt 4,0 cent per liter. Sänkningen av punktskatten beräknas sänka det mervärdesskattepliktiga pumppriset på bensin med ca 4,4 cent per liter och det mervärdesskattepliktiga pumppriset på diesel med ca 4,9 cent per liter. 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024 

Lindringen av fordonsskattens grundskatt gäller äldre bilar

Genom propositionen om ändring av fordonsskattelagen lindras den grundskatt i fordonsskatten som årligen tas ut på person- och paketbilar. Skattelättnaden minskar på ett måttligt sätt skattetrycket på bilar med medelstora och stora utsläpp, eftersom driftskostnaderna för dessa bilar har stigit synnerligen mycket i och med de höjda bränslepriserna. 

Avsikten är att i mån av möjlighet rikta sänkningen av grundskatten mot äldre bilar som används av hushåll med lägre inkomstnivå. Den årliga fordonsskatten för de bilar som omfattas av skattesänkningen sänks med i genomsnitt ca 28 euro. Den högsta skattesänkningen blir 52 euro per år. 

Beskattningen av bilar som nyregistrerats efter 2017 ändras i regel inte. Det att fordonsskatten nu lättas framför allt för gamla bilars del beräknas öka koldioxidutsläppen endast i liten mån, men lindringen har däremot, jämfört med andra alternativ, positiva konsekvenser för låg- och medelinkomsttagares ekonomiska ställning.

Grundskatt ska tas ut enligt de nya skattegrunderna från och med den 1 januari 2025. Eftersom grundskatten för fordonsskatten är dagspecifik och tas ut på förhand för en skatteperiod på 12 månader per fordon, ska debetsedlar som innehåller skatt enligt de nya skattegrunderna sändas ut redan från och med januari 2024.

Remissbehandlingen avslutas i september

Finansministeriet sände förslagen på remiss den 30 augusti. Remisstiden går ut den 13 september. Ministeriet gör nödvändiga ändringar i lagutkasten efter remissbehandlingen. Regeringen har för avsikt att överlämna de slutliga regeringspropositionerna till riksdagen vecka 41.

Mer information: 
Jussi Kiviluoto, finansexpert, tfn 0295 530 33, jussi.kiviluoto(at)gov.fi (ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen)
Markus Teräväinen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30719, markus.teravainen(at)gov.fi (ändring av fordonsskattelagen)