Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Regeringens budgetproposition för 2020 för finansministeriets förvaltningsområde

Finansministeriet
7.10.2019 11.30
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ett anslag på 18 493 miljoner euro för finansministeriets förvaltningsområde. Tillägget uppgår sammanlagt till 999 miljoner euro jämfört med ordinarie budgeten för 2019.

Stöden till kommunerna utgör 51 procent av anslagen, de statliga pensionerna och ersättningarna 28 procent, EU-avgifterna 12 procent, energiskattstöden 1,4 procent och de avgifter som betalas till landskapet Åland 1,5 procent. Ämbetsverkens omkostnader upptar 6 procent av anslagen under huvudtiteln.

Stöden till kommunerna

Regeringen föreslår 7 074 miljoner euro för statsandelen för kommunal basservice, vilket är 1 417 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2019. Minskningen av statsandelen beror på att man från momentet för statsandel till kommunerna överför 1 967 miljoner euro till ett skilt moment som kompensation till kommunerna för förlorade skatteinkomster under åren 2017-2019. Om kompensationen inta tas i beaktande kommer statsandelen för basservice att öka med ca 550 miljoner euro år 2020 jämfört med ordinarie budgeten för 2019. Ökningen påverkas bland annat av justeringen av kostnadsfördelningen som ökar statsandelen med 102 miljoner euro, samt av den lagstadgade indexhöjningen på 166 miljoner euro och minskningen med 264 miljoner euro av nedskärningen i statsandelen i anslutning till konkurrenskraftsavtalet.

För att förhindra verkningarna av det dubbla avdrag som orsakas av nedskärningen i semesterpenningen i anslutning till konkurrenskraftsavtalet tidigarelades engångskompensationen om 237 miljoner euro till kommunerna till år 2019. Kompensationen betalas till kommunerna i samband med den tredje tilläggsbudgeten för 2019.

Kommunernas utgifter och statsandelarna till kommunerna minskar bland annat på grund av den regionala koncentrationen av den specialiserade sjukvården och besparingarna som uppstår tack vare utvecklandet av familje- och närståendevården. Tilläggsanslag anvisas däremot för tidigareläggning av undervisningen i A1-språket, utvidgning av eftervården inom barnskyddet och för en rättelse av statsandelsberäkningen som föranleds av fel vid beräkningen av fjärrortstalet. Begränsningen av den subjektiva rätten till småbarnspedagogik slopas i enlighet med regeringsprogrammet och gruppstorlekarna minskas, Vasa centralsjukhus blir ett sjukhus med omfattande jour, och dessutom understöds mångfalden av familjer och livssituationer.

Kommunerna kompenseras för minskade skatteinkomster 2020 genom en statlig ersättning till ett belopp av 285 miljoner euro.

Statens pensionsutgifter och ersättningar

För pensioner och ersättningar som betalas av staten föreslår regeringen anslag på 5 175 miljoner euro, vilket är 107 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2019. Ökningen beror i huvudsak på en ökning av pensionsvolymen och på indexjusteringar av pensionerna.

Utifrån prognoserna gällande utgifter för ersättningar bedöms olycksfallsersättningarna minska med 5 miljoner euro.

Avgifter till Europeiska unionen

För det mervärdesskattebaserade bidrag och det bidrag baserat på bruttonationalinkomsten som Finland ska betala till Europeiska unionen föreslås 2 206 miljarder euro, vilket är 137 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2019. De traditionella egna medel som Finland samlar in för EU:s räkning, dvs. tullar och produktionsavgifter för socker, ingår inte i statsbudgeten.

Beskattningen och Tullen

För Skatteförvaltningens och Tullens omkostnader föreslår regeringen anslag på sammanlagt 593 miljoner euro. I utgifterna ingår 12 miljoner euro omkostnader för det nationella inkomstregistret. Dessutom föreslås ett förslagsanslag på 29 miljoner euro för återbetalning av skatter och för ränteutgifter som hänför sig till beskattningen.

Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

Regeringen föreslår sammanlagt 111 miljoner euro för statistikväsendet, statens ekonomiska forskning och registerförvaltningen. Beloppet innefattar omkostnader för den nya Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata till ett belopp av 54 miljoner euro, omkostnader för Statistikcentralen till ett belopp av 48 miljoner euro samt omkostnader för Statens ekonomiska forskningscentral till ett belopp av 4 miljoner euro.

Statens regional- och lokalförvaltning

När magistraterna slås samman med Befolkningsregistercentralen för att bilda den nya Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata överförs magistraternas omkostnader till registerförvaltningen. Anslagen för regional- och lokalförvaltningen består nästan uteslutande av regionförvaltningsverkens omkostnader, för vilka regeringen föreslår 57 miljoner euro.

Tjänster för statssamfundet

Regeringen föreslår 50 miljoner euro för tjänster för statssamfundet. I anslaget ingår omkostnaderna för Statskontoret, Palkeet och Valtori. För Senatfastigheters investeringsfullmakt föreslås maximalt 325 miljoner euro, dvs. 85 miljoner mera än i fjol för grundläggande förbättring samt ombyggnad och för investeringar som ökar lokalitetseffektiviteten. Merparten av tjänsterna för statssamfundet finansieras som avgiftsbelagd verksamhet enligt självkostnadsprincipen. Utöver detta producerar Statskontoret centraliserade tjänster för staten bland annat när det gäller skuldhantering och centralbokföring.

Allt budgetmaterial på statsrådets webbplats (statsradet.fi)

Ytterligare information:

Jan Holmberg, ekonomichef, tfn 02955 30156, jan.holmberg(at)vm.fi

Finanspolitiken Förvaltningspolitiken Kommunärenden Offentliga förvaltningens ICT
 
Tillbaka till toppen