Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Utredning
Möjligt att omstrukturera socialskyddsfondernas och statens finansieringsansvar

finansministeriet
Utgivningsdatum 1.3.2024 13.02
Pressmeddelande

En av finansministeriet tillsatt arbetsgrupp har undersökt möjligheterna att förnya fördelningen av socialskyddsfondernas och statens finansieringsansvar. Arbetsgruppen utredde flera metoder med hjälp av vilka man kunde ändra på fördelningen av finansieringen av skatte- och avgiftsinkomster samt förmåner mellan sektorerna inom den offentliga ekonomin med hänsyn till regeringens sparåtgärder i fråga om fonderna.

Finansministeriet tillsatte, i enlighet med protokollsanteckningarna från de budgetförhandlingar som statsminister Petteri Orpos regering förde hösten 2023, en arbetsgrupp för att utreda alternativa sätt att kanalisera socialskyddsfondernas utgiftsbesparingar. Trepartsarbetsgruppen skulle undersöka hur skatte- och avgiftsintäkterna och finansieringen av förmånerna fördelas mellan olika sektorer inom den offentliga ekonomin. Arbetsgruppen skulle också ta fram olika alternativ för att stärka de offentliga finanserna genom en omfördelning av de besparingar som gäller socialskyddsfondernas utgifter.

Socialförsäkringen har utvecklats så att den stärker försäkringsprincipen inom ramen för olika finanspolitiska mål

Arbetsgruppen bekantade sig med nuläget för finansieringen av socialförsäkringssystemet, de principiella aspekterna i anslutning till det samt historiska utvecklingsförlopp. Vid finansieringen av den sociala tryggheten har man i huvudsak följt principen att grundskyddsförmånerna finansieras med allmänna skattemedel och det lagstadgade förtjänstskyddet med lönebaserade försäkringspremier. 

Arbetsgruppen konstaterade dock under arbetets gång att det inte alltid finns någon entydig grund för de lösningar som gäller finansieringen utifrån vilken fördelningen av finansieringen skulle ha fördelats. Målet har varit att stärka socialförsäkringssystemets försäkringsbaserade karaktär, dvs. förhållandet mellan förmåner och avgifter, men i vissa praktiska lösningar har finansieringsandelarna dock ändrats i enlighet med olika finanspolitiska mål. Det har också med tiden uppstått olika undantag i systemet. 

Flera alternativ för att uppnå regeringens mål

Ur regeringsprogrammets perspektiv behandlade arbetsgruppen frågan med tanke på hur de offentliga finanserna kunde stärkas genom besparingarna i fonderna. Det är nödvändigt att kanalisera besparingar eftersom minskningen av försäkringsrelaterade förmånsutgifter i försäkringssystemet i första hand syns som en sänkning av försäkringspremierna. De offentliga finanserna stärks i det fallet inte med det fulla beloppet av förmånsutgiftsbesparingen om inga andra åtgärder vidtas. Arbetsgruppen utredde med tanke på detta läge också den aktuella situationen i fråga om besparingar i fonderna.

Arbetsgruppen utredde ett flertal alternativ och lyfte i sin rapport fram några alternativ. De viktigaste av dessa alternativ hänför sig till ändringar i finansieringsandelarna för arbetslöshetsdagpenningar eller förmåner inom sjukförsäkringen eller till metoder för att kanalisera beskattningen. Att rekommendera eller rangordna metoderna låg utanför arbetsgruppens uppdrag.

Social- och hälsovårdsministeriet lämnade en kompletterande åsikt om arbetsgruppens arbete. Dessutom lät företrädarna för arbetsmarknadsorganisationerna anteckna en gemensam avvikande mening om arbetsgruppens arbete. 

Ytterligare information:
Jukka Mattila, finansråd, tfn 029 553 0409, jukka.mattila(at)gov.fi

 
Tillbaka till toppen