Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Finansministrarna behandlar Grekland och budgetfrågor

Finansministeriet 13.2.2015 15.00
Pressmeddelande

Beslut om den eventuella fortsättningen med finansieringsstödet åt Grekland förväntas måndagen den 16 februari då euroländernas finansministrar sammanträder i Bryssel. EU:s finansministrar behandlar vid tisdagens Ekofinråd bl.a. budgetfrågor. Finansminister Antti Rinne representerar Finland vid mötena.

Greklands andra finansieringsstödprogram löper ut vid utgången av februari. Ärendet behandlades vid eurogruppens (euroländernas finansministrars) extraordinära möte onsdagen den 11 februari.

Enigheten var stor inom eurogruppen om att strukturell reformering av ekonomin och förvaltningen ska utgöra ett villkor för finansieringsstödet. Det nuvarande anpassningsprogrammet ska dessutom utgöra grunden för de nya besluten.

Eurogruppen behandlar läget i Grekland måndagen den 16 februari. Det vore viktigt att man fick klarhet om eventuella fortsättningsåtgärder så att medlemsländerna skulle kunna behandla frågan nationellt före utgången av februari.

Finlands målsättning är fortfarande att Finlands totala ansvar inte ökar från nuläget. Allt finansiellt stöd ska dessutom vara villkorligt, och användningen av det ska övervakas effektivt. Finland förhåller sig reserverat till ytterligare lindring av Greklands lånevillkor.

Cypern och Portugal diskuteras

Ministrarna presenteras en lägesöversikt över Cyperns anpassningsprogram. Återbetalningen i förtid av Portugals lån till Internationella valutafonden (IMF) tas också upp vid mötena.

Ministrarna ska diskutera euroområdets ekonomiska läge utifrån kommissionens vinterprognos. Kommissionen utgav sin prognos den 5 februari.

Andra teman för eurogruppen är eurons roll som internationell valuta och resultaten från Europeiska rådet, dvs. EU-toppmötet i februari.

Betalningsfelen måste minskas

EU:s budgetärenden tas upp på tisdagen då unionens finansministrar sammanträder till Ekofinrådet.  

Europeiska revisionsrätten publicerade i november sin årsberättelse om budgetåret 2013. Den totala felnivån i betalningarna är fortfarande hög, uppskattningsvis 4,7 procent. Det är fråga om en på ett statistiskt urval baserad uppskattning av hur stor del av medelsanvändningen uppvisar felaktigheter, såsom t.ex. underlåtande av att iaktta förfaranden.

Rådet ska på basis av berättelsen utfärda en rekommendation till Europaparlamentet om att EU-kommissionen skulle beviljas ansvarsfrihet för budgetåret 2013.

Finland kan godkänna utkastet till en rekommendation och de bifogade observationerna om skötseln av ekonomin. Bokslutet ger enligt Finland korrekt och tillräcklig information om skötseln av EU:s ekonomi, men felnivån inom betalningarna måste sänkas i fortsättningen. Finland instämmer i revisionsrättens åsikt om att man i verksamhet som finansieras ur EU-budgeten borde poängtera effektiviteten.

Riktlinjerna för 2016 års budget 

Ministrarna stakar ut riktlinjer för EU-budgeten för 2016. I beslutsutkastet betonas å ena sidan strikt budgetdisciplin och å andra sidan budgetmedlens betydelse för förbättringen av tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. Slutledningarna motsvarar till stora delar Finlands åsikter. 

Ministrarna får även del av den första utvärderingsrapporten om inkomsterna i EU-budgeten. Ärendet har utvärderats av en arbetsgrupp på hög nivå. Det är enligt Finland viktigt att inkomstsidan i budgeten görs ännu enklare, transparentare och rättvisare.

Korrigeringen av obalanser har framskridit

Ekofinrådet ska behandla kommissionens årliga tillväxtutredning. Rådet ska enligt utkastet till slutledningar fästa uppmärksamhet bl.a. vid påskyndandet av investeringar, strukturella reformer och stabilisering av den offentliga ekonomin.

EU-kommissionens årliga berättelse om systemet för varning om hot, vilket har ett samband med förfarandet i fråga om makroekonomiska obalanser, tas också upp vid mötet. Det är fråga om ett verktyg med vars hjälp man kan upptäcka och åtgärda riskfyllda ekonomiska trender.

Innehållet i berättelsen avviker inte i någon betydande mån från kommissionens tidigare rapporter. Medlemsländerna har gjort framsteg när det gäller åtgärdandet av obalanser, men betydande utmaningar kvarstår. Finland kan godkänna slutledningarna om såväl tillväxtutredningen som systemet för varning om hot.

Andra teman vid Ekofinmötet är läget för beredningen av den strategiska investeringsfond (ESIR) som ingår i EU:s investeringspaket samt uppföljningen av G20-gruppens finansministrars och centralbanksdirektörers möte.

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30049, [email protected]
Pekka Morén, finansråd (programländerna), tfn 02955 30290, [email protected]

Antti Rinne Finansmarknaderna Finanspolitiken
Tillbaka till toppen