Hoppa till innehåll

Ändringarna i kunduppgiftslagen – Socialvårdens tidsfrister för anslutningen till Kanta-tjänsten

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2024 13.34
Pressmeddelande
Lääkäri kansio kädessä.

Lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården, dvs. kunduppgiftslagen, ändras. Regeringen föreslog torsdagen den 6 juni att de berörda lagarna ska stadfästas av Republikens president fredagen den 7 juni.

De tidsfrister för anslutningen till Kanta-tjänsten som gäller socialvården förlängs med 2 år, vilket innebär att tjänstetillhandahållare inom socialvården ska ansluta sig till Kanta-tjänsten senast den 1 september 2026. Tidsfristerna förlängs därför att välfärdsområdena behöver mera tid för att skaffa och ta i bruk de nya informationssystemen. Genom ändringen av övergångsperioden säkerställer man att det inte krävs betydande investeringar i de informationssystem som kommer att tas ur bruk.

Till kunduppgiftslagen fogas bestämmelser som ger yrkesutbildade inom socialvård som arbetar inom hälso- och sjukvården åtkomsträtt till uppgifter om kundernas FPA-förmåner. Genom att ge dem åtkomsträtt garanterar man att kunderna kan få rådgivning och handledning om förmåner som hänför sig till deras hälsotillstånd. Tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvård har i fortsättningen också rätt att överlämna kundens uppgifter till en annan tjänstetillhandahållare i samförstånd med kunden, förutsatt att kunduppgifterna anses vara nödvändiga med tanke på tjänsten. Kunduppgifterna ska få lämnas ut direkt med stöd av lag, dvs. utan något separat samtycke eller överlåtelsetillstånd.

Dessutom görs det också andra ändringar och tekniska rättelser i kunduppgiftslagen, lagen om Institutet för hälsa och välfärd och barnskyddslagen till exempel för att precisera definitionen av tjänstetillhandahållare och hur rätten att få information via informationssystem verkställs.

Lagarna ska träda i kraft den 1 juli 2024.

Kunduppgiftslagen

Den nya kunduppgiftslagen som trädde i kraft i början av 2024 innehåller de bestämmelser om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovård, journalhandlingar och informationssystem som tidigare fanns i olika lagar och förordningar. Bestämmelserna om behandlingen av kunduppgifterna har harmoniserats när det gäller till exempel antecknandet av kunduppgifter, rätten att få uppgifter och utlämnandet av uppgifter.

Genom kunduppgiftslagen förpliktas tillhandahållare av socialvårdstjänster att ansluta sig till den riksomfattande Kanta-tjänsten. I och med lagen blir det inom socialvården också möjligt att lämna ut klientuppgifter via Kanta till andra tillhandahållare av socialvårdstjänster.

I kunduppgiftslagen anges de övergångsperioder inom vilka klient- och patienthandlingarna ska registreras i Kanta-tjänsten.

Mer information

Joni Komulainen, regeringsråd, tfn 02951 63453, [email protected]
Anna Sandberg, specialsakkunnig, tfn 02951 63702, [email protected]