Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp framför förslag om hur Finland ska bli rökfritt till år 2030

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 31.1.2023 13.33
Pressmeddelande 6/2023
tupakointi

En arbetsgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet föreslår metoder för att användningen av tobaks- och nikotinprodukter ska upphöra i Finland till år 2030. Betänkandet överlämnades till statssekreterare Eila Mäkipää tisdagen den 31 januari 2023.

Målet för den gällande tobakslagen är att användningen av tobaks- och nikotinprodukter ska upphöra. I praktiken betyder målet att mindre än 5 procent av den vuxna befolkningen använder tobaks- eller nikotinprodukter dagligen år 2030.  

Finländarnas inställning till tobaksrökning har förändrats mycket under de senaste decennierna och de hjärt- och kärlsjukdomar och cancersjukdomar som tobaksrökningen orsakar har minskat. Trots det är tobaksrökningen fortfarande den största hälsorisken av de enskilda hälsorisker som går att förebygga. 

Man fortsätter höja tobaksskatten 

Att inverka på tobakspriserna genom tobaksbeskattningen är en av de effektivaste metoderna för att minska både tobaksrökningen och hälsoskillnaderna mellan de olika socioekonomiska grupperna. I Finland har skatten på tobak höjts varje halvår sedan år 2016.  

Arbetsgruppen föreslår att höjningen med ett halvårs mellanrum ska fortsätta också under de kommande regeringsperioderna. Finansministeriets har uppskattat att priserna på cigaretter stiger med cirka 11 procent under åren 2022–2023 som en följd av skattehöjningarna. Genomsnittspriset på cigaretter i Finland var det tredje högsta i EU år 2021. År 2022 kostade en cigarettask i genomsnitt nästan 10 euro i Finland.  

Åldersgränsen för tobaks- och nikotinprodukter föreslås vara 20 år

Arbetsgruppen föreslår att åldersgränsen för tobaksprodukter, nikotinvätskor och tobakssurrogat som innehåller nikotin ska höjas från 18 år till 20 år. Samma åldersgräns föreslås också för import och innehav. Enligt forskningar börjar människor ofta röka eller provar att röka första gången före 20 års ålder, och därför kan man eventuellt minska antalet personer som röker genom att skjuta upp provandet. 

Målet rökfria bostadssamfund

Arbetsgruppen föreslår att det i nya hyresförhållanden automatiskt ska ingå rökförbud i bostadslägenheten, på balkongen och utomhus. Det föreslås också att bostadssamfundet ska kunna fatta beslut med enkel majoritet om att förbjuda tobaksrökning i bostadslägenheterna, på balkongerna och i motsvarande områden utomhus som används av husets invånare, om röken kan sprida sig till de andra invånarnas bostäder.  

Rökförbud på uteserveringar, idrottsplaner och i friluftsbad och nöjesparker

Arbetsgruppen föreslår att rökrummen i restauranger ska slopas helt och att det ska vara förbjudet att röka på uteserveringar. Dessutom föreslås det rökförbud utomhus i friluftsbad och nöjesparker och på idrottsplaner och idrottsarenor. Under evenemang som ordnas utomhus ska tobaksrökning kunna tillåtas endast inom ett separat område från vilket röken inte kan sprida sig till det område som är avsett för evenemanget. 

Arbetsgruppen föreslog också ändringar i lagstiftningen med syftet att reagera på produkter som förs in på marknaden, i synnerhet sådana nya produkter som lockar barn och unga och marknadsföringen och försäljningen av dem.  

Mandatperioden för den arbetsgrupp som hade till uppgift att utveckla tobaks- och nikotinpolitiken varade från den 7 februari 2022 till den 31 januari 2023. Arbetsgruppen önskar att den kommande regeringen börjar främja åtgärderna i betänkandet genast i början av regeringsperioden. Den tidigare arbetsgruppen överlämnade ett liknande betänkande den 31 maj 2018.

Mer information:

Ilkka Oksala, direktör, ordförande i arbetsgruppen, Finlands näringsliv rf, tfn 050 301 8590
[email protected]

Reetta Honkanen, specialsakkunnig, sekreterare i arbetsgruppen, tfn 0295 163 684
[email protected]