Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Över hälften av befolkningen över 80 år har fått den fjärde vaccindosen.

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2022 10.01 | Publicerad på svenska 19.5.2022 kl. 12.45
Pressmeddelande 128/2022

I början av år 2022 spred sig covid-19 också i stor utsträckning bland den äldre befolkningen. Detta ledde till att dödligheten inom 30 dygn från covid-19-smittan ökade, men vid månadsskiftet april-maj började den tydligt sjunka igen. Trots det höga antalet smittfall har dödligheten bland de som fått tre vaccindoser hållits på en klart lägre nivå jämfört med den övriga befolkningen. Över hälften av befolkningen över 80 år har fått den fjärde vaccindosen.

Under veckorna 18–19 (2.–15.5.) togs det in cirka 600 nya coronapatienter till den specialiserade sjukvården. Före antalet coronapatienter började minska i april togs det in över 800 coronapatienter under en tvåveckorsperiod. Under veckorna 18–19 togs det in 47 nya coronapatienter till intensivvården jämfört med de två föregående veckorna då det kom in 38 patienter som konstaterades ha covid-19. Onsdagen den 18 maj 2022 vårdades över 40 procent av coronapatienterna på både intensivvårdsavdelningarna och cirka 50 procent av coronapatienterna på avdelningarna inom den specialiserade sjukvården huvudsakligen på grund av någon annan orsak än covid-19. 

Inom primärvården vårdades onsdagen den 18 maj 2022 sammanlagt 366 coronapatienter. Patientantalen började tydligt sjunka i april, men antalet är totalt sett stort fortfarande. Onsdagen den 18 maj vårdades cirka 40 procent av coronapatienterna på primärvårdsavdelningarna huvudsakligen på grund av någon annan orsak.

Totalt 4 373 dödsfall till följd av covid-19 hade rapporterats till registret över smittsamma sjukdomar fram till den 15 maj 2022. Under de två senaste kalenderveckorna (2.–15.5) har det rapporterats 310 dödsfall, medan motsvarande tal för de föregående två veckorna var 474. Medelåldern (medianen) hos alla som dött sedan epidemin började är 83 år. 

Det effektiva reproduktionstalet uppskattas vara 0,70–0,85 (sannolikhetsintervallet 90 %). Talet har hållits under 1 sedan början av april. Ett uppskattat effektivt reproduktionstal som ligger under 1 tyder på att epidemin börjar avta. Epidemin kan dock utvecklas i olika takt i de olika åldersgrupperna. 

På basis av de avloppsvattenprover som samlades in den här veckan (15–16.5.2022) och den föregående veckan (8.–9.5.2022) är mängden virus-RNA i Finlands avloppsvatten totalt sett fortfarande på en hög nivå, men enligt de senaste fem mätningarna har mängderna i hela landet börjat minska. 

I Finland har över 87 procent av alla 18 år fyllda och äldre fått åtminstone två vaccindoser, och över 64 procent tre vaccindoser. Av de som är 60 år eller äldre har över 86 procent fått tre vaccindoser, och 58 procent av 80 år fyllda eller äldre den fjärde vaccindosen. Bland befolkningen över 80 år har vaccinationstäckningen för den fjärde vaccindosen ökat från 40 till 58 procent under en månad.  

Vaccinerna ger fortfarande ett bra skydd mot allvarliga symtom. Alla som ännu inte fått alla doser i vaccinationsserien borde komplettera sitt vaccinationsskydd snarast möjligt. Den fjärde vaccindosen rekommenderas till 12 år fyllda som har allvarlig immunbrist, personer som fyllt 80 och alla de äldre som bor på vårdhem. Den fjärde vaccindosen rekommenderas till alla äldre inom hemvården och närståendevården, och även till alla andra äldre som har försvagad hälsa och funktionsförmåga.   

På Institutet för hälsa och välfärds webbplats finns de viktigaste uppgifterna om uppföljningen av coronaepidemin. 

Ytterligare information

Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] 
Otto Helve, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] 
Tuija Leino, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] 

 
Tillbaka till toppen