Hoppa till innehåll

Propositionen som begränsar rätten till hälso- och sjukvårdstjänster för personer som vistas olagligt i Finland har sänts på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.6.2024 12.20
Pressmeddelande
-

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om utkastet till regeringens proposition om ändring av lagen om ordnande av social- och hälsovård. Syftet med propositionen är att trygga statsfinansernas och den offentliga hälso- och sjukvårdens bärkraft i situationer där Finland utsätts för sådan massinvandring som strider mot utlänningslagen.

I utkastet till regeringspropositionen föreslås det att rätten att få andra än brådskande hälso- och sjukvårdstjänster inte längre ska gälla personer som vistas olagligt i Finland, med några få undantag. Syftet med undantagen är att lagförslaget inte ska gälla personer i särskilt utsatta situationer.  

För personer som vistas olagligt i landet ska fortfarande ordnas hälso- och sjukvårdstjänster som bedöms nödvändiga på grund av en allvarlig långvarig funktionsnedsättning eller sjukdom,  hälso- och sjukvårdstjänster som bedöms nödvändiga och som hänför sig till graviditet och hälso- och sjukvårdstjänster som gäller förebyggande och behandling av smittsamma sjukdomar. För personer som av något annat hälsoskäl är särskilt utsatta ska man dessutom ordna de hälso- och sjukvårdstjänster som av denna orsak bedöms nödvändiga. 

Hälso- och sjukvårdstjänster för minderåriga ska ordnas i samma omfattning som för invånarna i välfärdsområdet. Vård som inletts när patienten var minderårig ska ordnas tills vården är slutförd, även om personen uppnår myndighetsåldern under vårdtiden. 

Syftet är att trygga statsfinansernas och det offentliga hälso- och sjukvårdssystemets bärkraft

Syftet med propositionen är att trygga statsfinansernas och den offentliga hälso- och sjukvårdens bärkraft i situationer där Finland utsätts för sådan massinvandring som strider mot utlänningslagen. 

Med en snävare avgränsning av rätten till hälso- och sjukvård strävar regeringen efter att minska både olaglig inresa och olaglig vistelse i landet. Avsikten är att förhindra att rätten till hälso- och sjukvård i Finland varken nu eller i framtiden är det som lockar och är orsaken till att människor kommer till Finland eller blir kvar i Finland i strid med utlänningslagen. 

Remissbehandlingen

Utlåtandena kommer att beaktas vid den fortsatta beredningen av regeringspropositionen. Utlåtandena är offentliga. Utlåtanden kan lämnas in till den 24 juli 2024.  

Utlåtanden kan även skickas i elektronisk form till adressen [email protected]. eller per post till adressen Social- och hälsovårdsministeriet, PB 33, 00023 STATSRÅDET. Ange ärendenummer VN/22264/2023 i meddelandet.

Mer information

Nuutti Hyttinen, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 163 073
Eveliina Pöyhönen, direktör, [email protected] 0295 163 303 (fram till 14.6)

Fr.o.m. 15.6 lämnar endast Nuutti Hyttinen ytterligare uppgifter.

E-postadresserna har formen [email protected]