Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Valtioneuvosto framsida

Rapporterna om socialskyddets problem, val och  grundläggande principer är klara

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.1.2022 14.48
Kolumn

Att beskriva de gällande problemen, valen och de grundläggande principerna inom den sociala tryggheten har varit det första ledet i arbetet som kommittén för social trygghet har utfört. Sektionerna under kommittén har sammanställt arbetets resultat i fem rapporter som nu är färdiga att ges ut. 

- Rapporterna som behandlar socialskyddssystemets problem på ett övergripande sätt är ett viktigt steg i kommitténs arbete. Sektionerna under kommittén och forskarnätverket har gjort ett stort arbete.  

Utifrån rapporterna har kommittén tagit fram riktlinjer för att reformera det gällande systemet.  Ställningstagandena gavs ut redan i december. Nästa steg är att sektionerna kommer med lösningar på problemen i det gällande systemet utifrån ställningstagandena. Men tanke på en långsiktigare reform har man samtidigt startat en utredning om alternativa sätt att ordna socialskyddet. Allt detta ligger till underlag för kommitténs halvtidsrapport som kommer ut i början av 2023, säger ordföranden för kommittén för social trygghet Pasi Moisio.  

Sektionsordförandena beskriver nedan rapporternas viktigaste resultat ur sektionernas synvinkel. 

Komplicerat socialskyddssystem 

I sin rapport har förvaltningssektionen tagit fram orsaker som gör att det finländska systemet för social trygghet är komplicerat. Detta beror både på själva lagstiftningen och på hur lagstiftningen tillämpas i praktiken.

I lagstiftningen har förmånerna och tjänsterna fokuserats enligt vissa sociala risker, vilket också gör att systemet är invecklat. Det finns få sätt att ändra den komplicerade lagstiftningen utan att ändringarna kommer att påverka fokuseringen.  

Att genomföra den sociala tryggheten hör till olika organisationer som har egna ärendehanteringstjänster och rutiner. Det invecklade systemet kunde förbättras genom att utveckla samarbetet mellan de olika organisationerna, förbättra informationsutbytet och styra informationshanteringen över organisationsgränserna. Den tekniska utvecklingen ger också nya möjligheter. 

Särskilt vill jag tacka sektionens sekretariat som har framställt bra bakgrundsmaterial. Vidare vill jag tacka alla andra som deltagit i sektionens arbete samt kommittén för goda diskussioner och initiativ.  

Jaana Rissanen, förvaltningssektionens ordförande


Samordning av förvärvsarbete och socialskydd 

Sektionen för sysselsättning och kompetens har behandlat en noga definierad fråga inom ramen för sektionens uppdrag: problemen med att samordna förvärvsarbete och social trygghet. Trots det begränsade perspektivet kunde vi behandla de principiella frågorna. Vi har diskuterat socialskyddets syfte och målen för de olika orsaksbaserade förmånerna samt hur man utifrån dessa utgångspunkter har velat samordna de egna inkomsterna med den sociala tryggheten.  

Jag vill tacka kommittén och sektionens medlemmar för en framåtblickande diskussion.  Kommittéordförandena tackar jag för att ha möjliggjort vårt arbete. Avslutningsvis vill jag framföra ett stort tack till sektionens sekretariat och till både den tidigare och nuvarande vice ordföranden för ett flitigt arbete och att ni beredvilligt delat med er av er kompetens.

Marjaana Maisonlahti, ordförande för sektionen för sysselsättning och kompetens


Sistahandstrygghet, grundskydd och boende 

Sektionen för boende har tagit upp frågor som gäller att stödja boendet med hjälp av grundskydd och sistahandsstöd. Sektionen har också diskuterat grundskyddet och hur det kan kompletteras eller rentav ersättas med utkomststöd.  

Under arbetets gång har sektionen noterat att harmonisering och en övergripande analys är nödvändiga eftersom systemet med stödet för boende är invecklat på grund av de olika stödformerna och de varierande begreppen och grunderna för bestämmande. Vissa av skillnaderna beror på systemens grunder och utgångspunkter. Särskilt i frågor som gäller att ersätta grundskyddet med utkomststöd blir samordningen av förmåner och tjänster central, vilket framhäver vikten av samarbete mellan de olika sektionerna. 

Jag tackar sektionens sekretariat för ett förtjänstfullt arbete och sektionen för kompetensen och engagemanget. Ett tack också till alla andra som deltagit i vårt arbete och bidragit med värdefulla kommentarer och diskussioner. 

Mikko Horko, ordförande för sektionen för boende

Samordning av tjänster och förmåner

Sektionen för arbets- och funktionsförmåga har bland en omfattande uppsättning frågor tagit upp de centralaste problemen som kräver lösning. Systemets identifierade problem har ofta ett nära samband med bristande samarbete mellan de olika aktörerna. Systemen för tjänster och förmåner är separata, vilket lätt leder till att systemen inte fungerar. Ur kundens synvinkel är det inte heller alltid motiverande att delta i tjänsterna. I flera frågor behövs det mer kundorientering, det vill säga  att möta kunden, beakta kundens behov på ett bättre sätt, arbeta systematiskt och lösa frågor enligt det.  

I följande faser måste man kunna identifiera hur man söker konkreta förslag till lösningar och vad de är. I arbetet med att ta fram förslag till lösningar bör man nyttiggöra bland annat kunskapsunderlaget och saker som redan görs i pågående projekt samt beakta hela socialskyddssystemet. 

Jag vill tacka sektionens medlemmar för den breda sakkunskapen som möjliggjort de utmärkta resultaten.  

Raimo Antila, ordförande för sektionen för arbets- och funktionsförmåga


Val och grundläggande principer i socialskyddet

Rapporten innehåller en kortfattad beskrivning av det finländska socialskyddets viktigaste val och kopplingar till socialskyddets principer och mål, även i en historisk och konstitutionell kontext. De viktigaste frågorna som sektionen har behandlat har gällt de principer som har att göra med socialskyddets förpliktigande, orsaksbaserade och individ-/familjespecifika karaktär samt socialskyddets nivå.  

Rapporten utmanar läsaren att tänka på socialskyddets principer, men förhoppningsvis hjälper den också läsaren att förstå de många olika valen som ingår i det gällande socialskyddssystemet. Målen för socialskyddet kan stå i konflikt med varandra och alternativen är avvägningar mellan de olika målen.  

Vi tackar sektionens medlemmar, sekreterare och andra sakkunniga för ett utomordentligt arbete i bearbetningen av rapporten.

Essi Rentola, ordförande, och Minna Liuttu, vice ordförande för sektionen för forskning och utvärdering

Under arbetets gång har utkast till rapporterna publicerats som bilagor till kommitténs mötesmeddelanden och de finns att få i kommitténs databas.

Ordförandena för kommittén för social trygghet och dess sektioner 

 
 

 
Tillbaka till toppen