Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Reformen av klientavgiftslagen till riksdagen – fler avgiftsfria social- och hälsovårdstjänster

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.9.2020 13.32
Pressmeddelande 212/2020

Regeringen har överlämnat sin proposition med förslag till reform av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården.Enligt propositionen ska avgiftsfriheten utvidgas och avgifterna göras skäligare.

Nya avgiftsfria tjänster är till exempel sjukskötares mottagningar inom primärvården, poliklinikbesök för personer under 18 år samt ärenden som hänför sig till vården av vissa smittsamma sjukdomar, såsom medicinering för att förebygga HIV.

Fler tjänster än tidigare ska räknas in i avgiftstaket

Det föreslås att avgiftstaket utvidgas till att omfatta klientavgifter som tas ut för mun- och tandvård, terapi, tillfällig hemsjukvård och tillfällig hemsjukhusvård samt vissa distanstjänster. I fortsättningen ska också klientavgifter för vilka utkomststöd har beviljats bidra till avgiftstaket.
Avgiftstaket är fortsättningsvis 683 euro. Klienten ska även i fortsättningen själv kontrollera när avgiftstaket har nåtts. Som ny sak föreskrivs det dock om att det ska framgå av fakturan över klientavgiften om avgiften beaktas i avgiftstaket eller inte.

Också bestämmelser om avgifter för långvarigt boende finns i fortsättningen i lagen

Till klientavgiftslagen fogas bestämmelser om klientavgifter för långvarig boendeservice. 

Avgifterna fastställs på enhetliga grunder för tjänster som ges i hemmet och för långvarigt vanligt serviceboende.

Bestämmelserna om avgifter för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg ska i stor utsträckning motsvara bestämmelserna om avgifter för långvarig sluten vård. På så vis tas avgifter ut för klienter som är i behov av intensiv vård och omsorg enligt så enhetliga grunder som möjligt.

Klienternas rättsskydd stärks

Företräde för nedsättning och efterskänkande av klientavgifter i förhållande till utkomstskyddet betonas. Målet är att klienterna inte ska bli tvungna att ty sig till utkomststöd för att klara av klientavgifterna.

Samtidigt förtydligas bestämmelserna om ändringssökande och klientens rättsskydd stärks. Lagen om domstolsavgifter ändras så att rättegångsavgift inte får tas ut i besvärsärenden som inletts av en enskild och som gäller klientavgifter som fastställts enligt klientavgiftslagen.

Ändringarna i klientavgiftslagen avses träda i kraft den 1 juli 2021. De reformer som gäller avgiftstaket träder i kraft vid ingången av 2022, eftersom avgiftstaket är bundet till kalenderåret.

Mer information

Laura Terho, jurist, tfn 0295 163 550

 
Tillbaka till toppen