Hoppa till innehåll

Regeringens proposition om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.6.2024 15.17
Pressmeddelande
Sosiaalihuollon työntekijä avustaa senioria.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården är på remiss den 7 augusti 2024 till kl. 16.. Syftet med propositionen är att säkerställa tillgången på personal inom socialvården och tillräckliga tjänster inom socialvården, såsom barnskyddet. Samtidigt föreslås det att begreppen för att tillfälligt vara verksam som yrkesutbildad person inom socialvården preciseras.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering vill regeringen åtgärda bristen på social- och hälsovårdspersonal, eftersom den hotar tillgången till tjänster i välfärdssamhället. Detta kräver åtgärder på både kort och lång sikt. Regeringen anser att personalresurserna och tillgången på personal kan förbättras genom att man stärker möjligheten för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården att fokusera på arbete som motsvarar deras egen kompetens samt genom att arbetsfördelningen förtydligas och behörighetsvillkoren ses över.

Enligt den gällande lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården kan den som studerar för att bli socialarbetare och med godkänt resultat har avlagt ämnesstudierna och praktik i socialt arbete tillfälligt i högst ett år vara verksam i socialarbetaryrket. Den studerande ska arbeta under ledning och översyn av en utexaminerad socialarbetare.

Bättre tillgång på personal och tydligare bestämmelser

I propositionen föreslås det att lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården ändras så att rätt att tillfälligt vara verksam i en legitimerad socialarbetares uppgifter i högst ett år också ges den som inom ramen för en lämplig högskoleexamen inom det sociala området eller utöver en sådan examen har avlagt grundstudier, ämnesstudier och praktik i socialt arbete. Rätt att tillfälligt vara verksam i uppgifter som legitimerad socialarbetare har också den som utöver lämplig högskoleexamen inom det sociala området och grund- och ämnesstudier i socialt arbete har tillräcklig praktisk erfarenhet och yrkesskicklighet.

Syftet med propositionen är att säkerställa tillgången på personal inom socialvården och tillräckliga tjänster inom socialvården, såsom barnskyddet. Genom propositionen tryggas dessutom klienternas rätt till socialvård av god kvalitet. Samtidigt föreslås det att begreppen för att tillfälligt vara verksam som yrkesutbildad person inom socialvården preciseras så att bestämmelserna blir enhetligare och tydligare.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2025 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2025.

Mer information

Juha Luomala, socialråd, tfn. +358 295 163 492 (anträffbar 19.6.–28.6. och 22.7.–26.7.)
Sonja Jantunen, regeringssekreterare, tfn. +358 295 163 366 (anträffbar 19.6.–28.6. ja fr.o.m 29.7.)
Jaska Siikavirta, direktör, tfn. +358 295 163 394 (anträffbar 19.6.–19.7.)
E-postadresserna har formen [email protected]