Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Samarbetet mellan kommuner och välfärdsområden inom elevhälsan säkerställs genom bestämmelser

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2022 13.45
Pressmeddelande
Elever i skolkorridoren

Bestämmelserna i lagen om elev- och studerandevård, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande, socialvårdslagen och lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården har preciserats så att de motsvarar reformen av social- och hälsovården. Republikens president stadfäste lagändringarna den 25 maj 2022.

De lagar som träder i kraft förutsätter att välfärdsområdena bildar en regional samarbetsgrupp för elevhälsa tillsammans med utbildningsanordnarna. Utbildningsanordnarna och välfärdsområdena ska tillsammans också utarbeta planerna för hur elevhälsan ska genomföras som helhet. Utbildningsstyrelsen meddelar behövliga föreskrifter så att läroanstalterna kan införa de nya utbildningsanordnarspecifika elevhälsoplanerna från och med den 1 augusti 2023.
 

Tillgången till tjänster och skyddet för personuppgifter förbättras
 

Tillgången till tjänster för elever och studerande förbättras genom att läroanstaltens personal ges möjlighet att ta kontakt med alla elevhälsotjänster. Till hälso- och sjukvårdslagen fogas också bestämmelser som bland annat ska säkerställa att närserviceprincipen iakttas i elevhälsotjänsterna. 

Skyddet för elevers och studerandes personuppgifter förbättras genom att precisera de bestämmelser som gäller elevhälsans register, behandlingen av personuppgifter och sekretessen i fråga om uppgifter som uppkommit inom elevhälsan. Det föreskrivs om en övergångsperiod i fråga om registreringen av kuratorers och psykologers kundhandlingar i den riksomfattande arkiveringstjänsten. 

Elevhälsotjänsternas innehåll ändras inte.

Riksdagen förutsatte i sitt svar att elever och studerande ska ha tillgång till ett tillräckligt utbud av mentalvårdstjänster i rätt tid samt till förebyggande tjänster med låg tröskel i hela landet. Riksdagen förutsatte i sitt svar också att det utarbetas tillämpningsanvisningar för att säkerställa dataskyddspraxis. Anvisningarna ska säkra att informationsgången fungerar och att personuppgifterna behandlas på behörigt sätt inom elev- och studerandevården. Dessutom ska personalen få den utbildning som behövs för en korrekt behandling av personuppgifter. 

Regeringen föreslog att lagarna ska stadfästas och republikens president stadfäste lagarna den 25 maj 2022. Lagarna träder i kraft den 1 januari 2023.


Ytterligare information

Arja Ruponen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet
[email protected]

Anna Cantell-Forsbom, direktör, social- och hälsovårdsministeriet
[email protected]

 
Tillbaka till toppen