Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om förslaget att ändra lagen så att folkpension betalas endast till personer som är bosatta permanent i Finland

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.6.2024 11.41
Pressmeddelande
Vanhus katsoo ikkunasta ulos.

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om utkastet till regeringens förslag om att folkpensionerna ska betraktas som sådana minimiförmåner som avses i Europeiska unionens förordning om social trygghet. Det föreslås att folkpensionslagen ska ändras så att folkpension betalas endast till personer som är permanent bosatta i Finland. De personer som på grund av ändringen inte längre kan få folkpension kan dock eventuellt ha rätt att få andra förmåner i sitt hemland som ersätter pensionen.

I utkastet till propositionen föreslås det att folkpensionslagen ska ändras så att den motsvarar den EU-förordning om social trygghet som är förpliktande för Finland. Folkpensionerna ska i fortsättningen betraktas som minimiförmåner. Folkpensionen för personer som bor i Finland ska i enlighet med reglerna om minimiförmåner räknas på nytt när folkpensionen kontrolleras nästa gång. I pensionen för pensionstagare som bor i Finland beaktas också de försäkringsperioder som fullgjorts i andra EU-stater. Som pensionsinkomster som inverkar på folkpensionen beaktas det faktiska beloppet av de pensionsinkomster som betalas från Finland och från utlandet. 

Enligt de föreslagna ändringarna i folkpensionslagen ska folkpension i fortsättningen betalas endast till personer som är permanent bosatta i Finland. När lagen träder i kraft ska betalningen av folkpensionen avbrytas till de pensionärer som bor i ett annat EU-land eller något  annat land som tillämpar EU-förordningen om social trygghet. Vid temporär vistelse utomlands kan pensionen fortfarande betalas. Därtill föreslås det att folkpensionslagens bestämmelser om verkställighet samordnas med övrig lagstiftning om bosättningsbaserad social trygghet så att betalningen av de förmåner som avses i folkpensionslagen avbryts från ingången av månaden efter den permanenta flyttningen till utlandet.

I Sverige upphörde utbetalningen av garantipension till personer som bor utomlands vid ingången av 2023.  Detta baserade sig på den dom av EU-domstolen enligt vilken garantipensionen är en sådan minimiförmån som avses i EU:s förordning om social trygghet. I Sverige tolkades domen så, att garantipension inte behöver betalas till de svenska medborgare som bor permanent utomlands. I Finland ska motsvarande ändring verkställas genom en ändring av lagen. 

Med de föreslagna ändringarna vill man stärka folkpensionens syfte som minimiförmån för de i Finland bosatta personer vars arbetspension på grund av en kort arbetskarriär eller låg inkomstnivå har blivit liten eller som inte har rätt till arbetspension. Genom ändringarna strävar man efter besparingar för 38 miljoner euro i statsfinanserna från och med år 2025.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2025 och avses bli behandlad i samband med den.  

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2025. Närmare information om ändringarna kommer att ges i höst. 

Utlåtanden kan lämnas in fram till den 6.8.2024. 

Mer information

Teresa Salminen, specialmedarbetare för ministern för social trygghet, tfn 0295 163 109
Silja Dahlgren, jurist, tfn 0295 163 391
Henna Huhtamäki, Direktör, tfn 0295 163 072

E-postadresserna har formen [email protected]
 

Ett fungerande och hållbart välfärdssamhälle