Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt prioriteringarna för hur förebyggandet och behandlingen av spelproblem ska utvecklas 2020–2023

Social- och hälsovårdsministeriet 13.1.2020 8.00
Pressmeddelande 2/2019

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt de strategiska prioriteringar som ska styra bevakningen av och forskningen kring skadeverkningar av penningspel, utvecklandet av förebyggande och behandling av spelproblem samt bedömningen av riskerna för skadeverkningar 2020–2023. Prioriteringarna baserar sig på de befogenheter och skyldigheter som social- och hälsovårdsministeriet har enligt 52 § i lotterilagen.

Enligt den strategiska riktlinjen ska verksamheten bygga på att man stärker Finlands system med ensamrätt, som baserar sig på förebyggande och minskning av skadeverkningar av penningspel. Bibehållandet av systemet med ensamrätt förutsätter att arbetet för att förebygga och minska skadeverkningarna ger bättre resultat än tidigare. Att förebygga och minska skadeverkningarna av penningspel är en omfattande helhet bestående av olika åtgärder på olika nivåer, och ansvaret för dessa åtgärder fördelas på flera aktörer. Det statsägda bolaget Veikkaus Ab har ensamrätt att anordna penningspel i Finland.

Enligt lagstiftningen ska penningspelssystemets främsta mål vara att förebygga och minska skadeverkningar som spelverksamheten ger upphov till och att garantera spelarnas rättsskydd. En förutsättning för att målet ska nås är att åtgärderna för att förebygga och behandla spelproblem samt utvecklandet av dessa åtgärder baserar sig på evidensbaserad kunskap om användningen av penningspel och de skadeverkningar som penningspel ger upphov till. Ett starkare kunskapsunderlag skapar förutsättningar för att svara på utmaningar i omvärlden, såsom att penningspelandet blir allt mer internationellt.

De strategiska prioriteringarna för den verksamhet som gäller skadeverkningar av penningspel 2020–2023 är följande:

  1. utvärdering av och stöd för penningspelssystemet och genomförandet av det,
  2. beskrivning, mätning och nivåbestämning av skadeverkningarna,
  3. riskgrupper och riskspelande samt
  4. tillgång till och kvalitet på stöd och behandling.

Visionen är att man ska få kontroll över skadeverkningarna av och riskerna med penningspel. Framsteg mot visionen kräver samordnade åtgärder i enlighet med prioriteringarna, kontakt mellan forskning, utveckling och kommunikation samt samarbete mellan alla aktörer inom området. Dessutom behövs kontinuerlig uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Verksamheten bygger på starkt samarbete. För bedömningen av riskerna för skadeverkningar av penningspel svarar en bedömningsgrupp som är verksam i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Till övriga delar har social- och hälsovårdsministeriet gett Institutet för hälsa och välfärd (THL) i uppdrag att samordna och genomföra det arbete som det föreskrivs om i 52 § i lotterilagen.

Mer finansiering till förebyggande av spelproblem

Den verksamhet som det föreskrivs om i 52 § i lotterilagen för att förebygga skadeverkningar av penningspel ska få mer finansiering. Enligt social- och hälsovårdsministeriets riktlinjer kan de totala kostnaderna för verksamheten stiga till 5 miljoner euro per år 2020–2023. År 2020 kan 3 miljoner euro användas för verksamheten. Åren 2016–2019 var motsvarande belopp 2,5 miljoner euro. Verksamheten ska stärkas och effektiviseras planenligt och utifrån behoven.

I praktiken baserar sig verksamheten på ett ramavtal som ingåtts med Institutet för hälsa och välfärd och på samarbetsavtal som är underställda ramavtalet. De åtgärder som ska genomföras i år har samlats i en handlingsplan för 2020 (Rahapelihaittojen seuranta, tutkimus, ehkäisyn ja hoidon kehittäminen). Dessutom stärker social- och hälsovårdsministeriet utvärderingsarbetet bland annat genom att kontinuerligt utveckla den utvärdering som baserar sig på Veikkaus data om spel och spelare.

Snart inleds beredning av ett spelpolitiskt program

Något som också anknyter till verkställigheten av 52 § i lotterilagen är att det i enlighet med regeringsprogrammet ska beredas ett spelpolitiskt program. Ett sådant har Finland inte haft tidigare. Beredningen av det inleds i början av 2020 under ledning av social- och hälsovårdsministeriet. Programmet utarbetas och genomförs tillsammans med dem som styr penningspelsverksamheten och dem som jobbar för att förebygga och minska skadeverkningarna av penningspel. Målet är att så effektivt som möjligt förebygga de skadeverkningar som penningspel ger upphov till och att säkerställa tillgången till stöd och behandling vid spelproblem.

I samband med beredningen av de strategiska prioriteringarna hörde social- och hälsovårdsministeriet många olika intressentgrupper och aktörer under våren 2019. Det gav en helhetsbild av verksamhetsmiljön, de framtida utmaningarna inom spelpolitiken samt framtida behov och förväntningar i fråga om den verksamhet som det föreskrivs om i 52 § i lotterilagen.

Ytterligare information:

Mari Pajula, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 040

Saini Mustalampi, ledande sakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 0295 247 188

Tillbaka till toppen