Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Omorganiseringar görs vid social- och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet 29.5.2020 13.00
Pressmeddelande 130/2020
Kyltti, jossa lukee sosiaali- ja terveysministeriö.

Det har inrättats tre nya avdelningar vid social- och hälsovårdsministeriet. I övrigt förblir ministeriets avdelningar och organisation som tidigare. Verksamheten vid de nya avdelningarna inleds den 1 juni.

De tre nya avdelningarna och deras enheter är

Avdelningen för säkerhet och hälsa (TUTO)

  • Enheten för skydd av välfärd och hälsa (HYT)
  • Enheten för bioteknik och läkemedel (BILA)
  • Beredskapsenheten (VAL)

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga (YTO)

  • Enheten för barn och unga (LANU)
  • Enheten för funktionsförmåga (TOK)
  • Enheten för gemensamma tjänster (YPA)
  • Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA (fristående myndighet)

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården (APO)

  • Enheten för servicesystemet (PAL)
  • Enheten för klienter och personal (ASI)

De nya avdelningarna ersätter avdelningen för välfärd och tjänster (HPO).

Päivi Sillanaukee är avdelningschef vid avdelningen för säkerhet och hälsa. Hon var tidigare avdelningschef vid avdelningen för välfärd och tjänster. Tjänsterna som avdelningschef vid avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga samt avdelningschef vid avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården har utlysts, och ansökningstiden löper ut den 1 juni. Avsikten är att de ska tillsättas så snart som möjligt. Tuija Kumpulainen är tillförordnad chef för avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga och Annakaisa Iivari tillförordnad chef för avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården tills de nya avdelningscheferna har utnämnts.

Länkar till närmare presentationer av de nya avdelningarna finns i slutet av detta pressmeddelande.

Varför tre nya avdelningar?

Tidigare hade social- och hälsovårdsministeriet fyra avdelningar. Den största av dem, avdelningen för välfärd och tjänster, hade ett mycket stort ansvarsområde. Där arbetade sammanlagt nästan 180 personer, varav 130 personer direkt i ministeriets tjänst och ca 40 personer vid Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA), som fanns i anslutning till avdelningen. Vid de nya avdelningarna arbetar 40–50 anställda. Dessutom finns STEA i anslutning till avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga.

Den nya indelningen i avdelningar grundar sig huvudsakligen på de tidigare enheterna vid avdelningen för välfärd och tjänster. Vid avdelningen för säkerhet och hälsa finns den helt nya enheten för bioteknik och läkemedel, som också har hand om den omfattande helheten dataskydd inom social- och hälsovården. I arbetsfördelningen mellan de övriga enheterna har det gjorts små justeringar.

Också i fortsättningen hör såväl hälsoärenden som sociala ärenden till alla avdelningars ansvarsområde. Tjänster och förebyggande verksamhet behandlas som en helhet. Främjandet av hälsa och välfärd syns i alla tre avdelningars uppgifter. Det är också efter reformen ett övergripande tema i hela organisationen.

Reformen av social- och hälsovårdsministeriets organisation och avdelningar har planerats och beretts sedan september 2019. Ministeriets personal har varit involverad i reformen från början. Den nya indelningen i avdelningar baserar sig på förslag från personalen vid avdelningen för välfärd och tjänster.

"Redan i samband med en enkät i september 2019 framförde anställda vid ministeriet önskemål om att avdelningen för välfärd och tjänster skulle delas upp i flera avdelningar. Nu har ändringen genomförts. Omorganiseringen tydliggör arbetsfördelningen inom ministeriet och utgör en god grund för samarbetet mellan samtliga avdelningar vid ministeriet", säger kanslichef Kirsi Varhila.

Observera att organisationsscheman och uppgifter om personal vid avdelningarna och enheterna uppdateras senare på social- och hälsovårdsministeriets webbsidor. Även olika språkversioner av texterna publiceras senare på webbplatsen.

Ytterligare information

Kirsi Varhila, kanslichef, [email protected]

Tillbaka till toppen