Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Beredningen av social- och hälsovårdsreformen pågår – siktet inställt på en människocentrerad basservice och en ny förvaltningsstruktur

12.11.2019 10.34
Pressmeddelande

Beredningen av social- och hälsovårdsreformen och lagstiftningen om den pågår för närvarande i samarbete mellan ministerierna. Vid beredningen hör man olika berörda grupper och för dialog med aktörer ute i regionerna. Beredningen leds av ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård.

Tjänsterna samordnas

Målet för den social- och hälsovårdsreform som Antti Rinnes regering bereder är att förbättra tillgången till tjänster på lika grunder och samordningen av tjänsterna. Avsikten är att ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet ska överföras från kommunerna till nya självstyrande områden, landskap.

Genom social- och hälsovårdsreformen kan samordningen av tjänsterna förbättras både inom förvaltningsstrukturen och vid tillhandahållandet av tjänsterna till klienten. Integrationen av tjänsterna inom förvaltningsstrukturen innebär att ansvaret för social- och hälsovård på såväl basnivå som specialiserad nivå överförs till landskapen.

Innehållet i tjänsterna utvecklas och samordnas genom programmet Framtidens social- och hälsocentral. Statsunderstöd från programmet utlyses i december.

”Beredningen av social- och hälsovårdsreformen fortskrider i snabb takt på riksnivå. Snart kan satsningen på basservicen inledas runt om i Finland, när vi delar ut de första statsunderstöden. Det börjar redan vara dags att kavla upp ärmarna i regionerna”, understryker ordföranden för ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Valviras och regionförvaltningsverkens nuvarande roll är utgångspunkten vid beredningen av tillsynen

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård har dragit upp riktlinjer för hurdan roll tillsynen över social- och hälsovården ska ha i den nya social- och hälsovårdsstrukturen. Ministerarbetsgruppen beslutade att utgångspunkten för beredningen i detta skede är de nuvarande myndigheternas behörighet. Det innebär att Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionförvaltningsverken fortsättningsvis ska ansvara för tillsynen över social- och hälsovården.

Bestämmelser om tillsynen skrivs inledningsvis in i en lag om ordnande av social- och hälsovård. I lagen ska också föreskrivas att landskapet är skyldigt att övervaka den egna verksamheten och tjänsteproducenter som landskapet skaffar tjänster av. Eventuella omorganiseringar inom statsförvaltningen utreds separat under parlamentarisk beredning.

Miljö- och hälsoskyddets roll utreds

Miljö- och hälsoskyddets roll i social- och hälsovårdsreformen ska utredas före den 15 december 2019. Miljö- och hälsoskyddet kan antingen ordnas på nuvarande sätt som samarbete mellan kommunerna eller överföras på landskapens ansvar. Målet med social- och hälsovårdsministeriet utredning är att bedöma de olika alternativens konsekvenser och möjligheterna att genomföra dem.

Social- och hälsovårdslösningen i Nyland och kommunernas roll i tjänsteproduktionen utreds separat före utgången av året. Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat ett utkast till utredning för kommunernas roll i tjänsteproduktionen för kommentarer. Kommentarer kan lämnas fram till den 29 november 2019.

Läs mer

Ytterligare information:

Laura Lindeberg, minister Kiurus specialmedarbetare, tfn 040 826 8292, [email protected]
Kirsi Varhila, kanslichef, tfn 0295 163 338, [email protected]
Päivi Salo, generalsekreterare, tfn 0295 163 113, [email protected]

Tillbaka till toppen