Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Lättare att kombinera arbete och studier med stöd av lagändringar

Social- och hälsovårdsministeriet
11.6.2020 14.13
Pressmeddelande 152/2020

Arbetstagarnas möjligheter att studera med vuxenutbildningsstöd vid sidan av arbete förbättras. Ändringarna i lagen om vuxenutbildningsförmåner och lagen om studiestöd träder i kraft den 1 augusti 2020.

I lagen om vuxenutbildningsförmåner ändras:

  • förutsättningarna för beviljande av vuxenutbildningsstöd
  • mängden studieprestationer som krävs per stödmånad
  • förbrukningen av stödmånader
  • ansökan om och utbetalningen av vuxenutbildningsstöd.

Den lön som ligger till grund för vuxenutbildningsstödet beräknas utgående från de stabiliserade inkomsterna från det arbetsavtals-, tjänste- eller anställningsförhållande som föregår stödperioden för sammanlagt tolv månader enligt kontantprincipen.

Den inkomst som personen har tjänat in under stödperioden beaktas tillsammans med vuxenutbildningsstödet den månad då inkomsten betalas ut. Även beräkningsformeln för vuxenutbildningsstödet ändras.

Stödet ska sökas månatligen i efterhand

Förfarandet för att ansöka om vuxenutbildningsstöd ändras från det månadsvisa ansökningsförfarandet till ett förfarande med efterhandsansökan. Det innebär att den som söker stöd kan redovisa för de faktiska och realiserade studierna och arbetena.

Samtidigt kan Sysselsättningsfonden, som beviljar stödet, utnyttja uppgifterna i inkomstregistret. Sökanden kan fortfarande begära ett beslut på förhand om huruvida villkoren för beviljandet av stödet uppfylls.

Dessutom görs också preciseringar i bestämmelserna om verkställigheten och förfarandena för beviljande av och ansökan om vuxenutbildningsstöd för företagare. Preciseringar görs också i lagen om studiestöd. 

Målet är kostnadsneutralitet

Syftet med ändringen är kostnadsneutralitet, och därför kan de ändringar som görs i vuxenutbildningsstödets belopp för vissa stödtagare innebära att förmånen sjunker jämfört med tidigare. Jämfört med de som i nuläget får vuxenutbildningsstöd minskar stödet i genomsnitt med cirka 78 euro per månad.

Ändringarna av reglerna för jämkning höjer vuxenutbildningsstödet i synnerhet för de stödtagare som arbetar ungefär lika mycket som förut. I enlighet med målen för reformen sporrar detta mer än hittills till att kombinera deltidsarbete och studier.                

Vad är vuxenutbildningsstöd?

Vuxenutbildningsstödet är en förmån som Sysselsättningsfonden betalar till arbetstagare som har oavlönad studieledighet från sitt arbete. För att få stöd krävs det bland annat att man har arbetat minst åtta år före stödperioden, att anställningsförhållandet hos den nuvarande arbetsgivaren har räckt minst ett år och att villkoren i fråga om studierna uppfylls.

Vuxenutbildningsstöd används årligen av cirka 20 000 personer, och utgifterna för stödet uppgår till cirka 200 miljoner euro per år.


Ytterligare information:

Kirsi Päivänsalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 195
 

Tillbaka till toppen