Hoppa till innehåll

Välfärdsområdenas pilotförsök med barnbudgetering inleds

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.9.2023 15.40
Pressmeddelande

Pilotförsök med barnbudgetering inleds i Birkaland och Norra Österbotten i september 2023. I pilotprojektet enligt den nationella barnstrategin skapas dessutom ett nätverk för barnbudgetering som alla välfärdsområden och kommuner får delta i.

Den nationella barnstrategin stöder pilotförsöken med barnbudgetering i Birkalands och Norra Österbottens välfärdsområde från hösten 2023 till utgången av 2024. I Birkaland utarbetas det en modell för barnbudgetering som kan användas vid den årliga planeringen och utvärderingen av ekonomin och verksamheten. I Norra Österbotten skapas det en årsklocka för barnbudgetering samt en samarbetsmodell och indikatorer för den. Båda välfärdsområdena har som mål att resurserna ska användas effektivare och att barnets rättigheter ska tillgodoses bättre. Pilotförsöken inleds under september månad utifrån välfärdsområdenas planer.

 
Nätverk ska stödja utvecklingen av barnbudgeteringen i hela Finland

I samband med pilotprojektet skapas också ett nätverk för välfärdsområden och kommuner som redan utvecklar eller ämnar utveckla barnbudgeteringen inom sitt område. Under pilotförsöket ordnas workshoppar för alla medlemmar i nätverket. Dessutom rapporteras det regelbundet hur utvecklingsarbetet framskrider inom olika områden. Mer information om nätverkets verksamhet fås av sakkunniga i den nationella barnstrategin och av samordnaren av pilotprojektet.


Barnrättsperspektiv i ekonomin

Barnbudgetering innebär att budgeten granskas med avseende på barnets rättigheter. Det handlar både om uppföljning av anslagen till barn, det vill säga en barnorienterad budgetanalys, och om bedömning av budgetbeslutens konsekvenser för barn. Målet för barnbudgeteringen är att tjänsterna för barn, unga och familjer ska bli effektivare, att resurserna ska riktas till rätt åtgärder vid rätt tid och att barnets rättigheter ska tillgodoses. Vid barnbudgeteringen behövs förutom kunskap om budgetering även kunskap om barns och ungas välbefinnande, problem och rättigheter och om hur rättigheterna tillgodoses.
 
Riksdagen beviljade i slutet av 2022 den nationella barnstrategin särskild finansiering för pilotförsök med barnbudgetering 2023–2024. Finansieringen är avsedd för utveckling av välfärdsområdenas verksamhet. Sammanlagt 10 välfärdsområden ansökte om understödet.

 
Ytterligare information:

Mikael Malkamäki, specialsakkunnig, samordnare av pilotprojektet med barnbudgetering, [email protected], tfn +358 50 442 5242
Emmi Pakkala, specialsakkunnig, [email protected], tfn +358 50 463 6196