Hoppa till innehåll

Ändringar i förfarandet för beviljande av stöd för nyskiften

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2024 11.41 | Publicerad på svenska 3.5.2024 kl. 14.50
Pressmeddelande

Republikens president stadfäste ändringar i lagen om stöd för nyskiften i dag den 3 maj 2024. I lagen föreskrivs om ett nationellt stödsystem för nyskiften. När nationellt stöd beviljas ska Europeiska unionens lagstiftning om statligt stöd beaktas. Lagen har setts över så att den motsvarar EU:s reviderade regler om statligt stöd. Samtidigt har den förenhetligats med jord- och skogsbruksministeriets övriga bestämmelser om statligt stöd.

Syftet med nyskiften är att främja en ändamålsenlig användning av jord- och skogsbruksfastigheter. Syftet är också att förbättra gårdarnas verksamhetsförutsättningar genom att utveckla områdets fastighetsstruktur och främja skapandet av ett vägnät och ett system för vattenhantering som tjänar den. Delägare i nyskiften kan få stöd för de administrativa kostnaderna för nyskiften, till exempel för fastighetsförrättningsavgifter och kostnader för de anpassningsåtgärder som vidtas i samband med skiftet.

En central ändring är att det till lagen har fogats bestämmelser om förfarandet vid ansökan om stöd. Syftet är att verkställa den stimulanseffekt som fastställs i EU:s lagstiftning om statligt stöd. Sådana företag inom den primära jordbruksproduktionen som är skiftesdelägare beviljas i fortsättningen investeringsstöd för anpassningsåtgärder som gäller vägnätet och vattenhanteringen i form av stöd enligt gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn. Andra skiftesdelägare beviljas sådant investeringsstöd i form av stöd av mindre betydelse, det vill säga de minimis -stöd.

Nyskiften har också indirekta konsekvenser exempelvis när det gäller att främja annan näringsverksamhet på landsbygden, bevara landsbygdens livskraft och upprätthålla levnadsförhållandena på landsbygden. I samband med nyskiften kan dessutom olika miljöaspekter beaktas. Nyskiften tryggar för sin del också försörjningsberedskapen och främjar livsmedelstryggheten.

Mer information vid jord- och skogsbruksministeriet
Leo Olkkonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 300, leo.olkkonen(at)gov.fi