Hoppa till innehåll

Den nya foderlagen träder i kraft den 1 januari 2021

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2020 14.45 | Publicerad på svenska 31.12.2020 kl. 12.29
Pressmeddelande

Republikens president har stadfäst den nya foderlag som träder i kraft vid ingången av 2021. Genom lagen har man i foderlagstiftningen fört in de ändringar som EU-lagstiftningen och de nationella behoven förutsätter. Revideringen bidrar till att minimera den administrativa bördan för aktörerna utan att äventyra en hög fodersäkerhetsnivå. Den reviderade lagen innehåller också bestämmelser om nya verktyg för tillsynen.

I samband med revideringen uppdaterades foderlagstiftningen så att den motsvarar Europeiska unionens förordning om offentlig kontroll, och terminologin i författningarna harmoniserades med EU-lagstiftningen och annan lagstiftning som rör livsmedelskedjan. I den reviderade lagen har det bland annat beaktats att bestämmelser om foder för särskilda näringsbehov framöver utfärdas genom förordning av kommissionen i stället för genom kommissionens direktiv. I samband med revideringen förbättrades också lagens struktur och läsbarhet, och man uppdaterade också de bestämmelser på lägre nivå som utfärdas med stöd av den och som handlar om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen.

Tillsynsmyndigheterna får större befogenheter

I den nya lagen finns bland annat bestämmelser om foderföretagares tillförlitlighet och om tillsynsmyndigheternas rätt att få information om företagarens skötsel av offentligrättsliga skyldigheter, såsom skatter och andra lagstadgade avgifter. Till denna del utgör revideringen en del av åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet, och lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi har samtidigt ändrats på motsvarande sätt.

Tillsynsmyndigheten ska dessutom i fortsättningen ha möjlighet att utföra inspektioner också i lokaler som huvudsakligen används för boende. Tidigare har inspektioner i hemmiljö varit möjliga främst i samband med brottsmisstanke, men i och med ändringarna i EU-lagstiftningen har tillsynsmöjligheterna nu utökats. Ändringen ger bland annat bättre möjligheter att övervaka näthandeln.

Övervakningen av näthandeln effektiviseras i fortsättningen också i och med att tillsynsmyndigheterna nu har möjlighet till provtagning även utan att identifiera sig. Myndigheterna kan beställa prov utan att identifiera sig som myndighet, och även dessa prov kan användas i den officiella kontrollen.

Tillsynsmyndigheten ska i fortsättningen dessutom ha möjlighet att bestämma att en webbplats eller en del av den ska stängas, om foderförsäljning i strid med myndigheternas förelägganden inte kan förhindras på annat sätt. Denna åtgärd ska dock vara ett sistahandsalternativ som kan tillgripas först när man inte på något annat sätt kan säkerställa fodersäkerheten eller att bestämmelserna följs.

Dessutom kan registrering eller godkännande av foderföretagare vid behov avbrytas eller återkallas. En ny förutsättning för detta är att företagaren inte längre anses vara tillförlitlig på det sätt som avses i lagen och grunden för detta är av väsentlig och allvarlig art. En ytterligare förutsättning är att företagaren trots föreläggande från myndigheten inte har avhjälpt försummelsen.

Till lagen fogades också ett nytt snabbt tvångsmedel, en påföljdsavgift inom foderkontrollen. Syftet med avgiften är å ena sidan att förebygga verksamhet i strid med ett myndighetsföreläggande och å andra sidan att snabbt och effektivt förhindra att sådan verksamhet fortsätter.

I samband med revideringen förbättrades dessutom myndigheternas tillgång till information, och Livsmedelsverket fick starkare ställning som sakkunnig med avseende på straffprocessen. Tillsynen kommer också i fortsättningen att effektiviseras i samband med att man utvecklar samarbetet mellan myndigheterna.

Mer information: Marita Aalto, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 445, [email protected]

Djur och växter Mat och jordbruk