Hoppa till innehåll

Minimimåttet för gös höjs inom kommersiellt fiske 1.1.2019

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.10.2018 10.00 | Publicerad på svenska 2.10.2018 kl. 14.45
Pressmeddelande

Gösens minimimått höjs vid ingången av år 2019 för kommersiella fiskare i grupp I i Skärgårdshavet och Bottniska viken från 37 till 40 cm. Minimimåttet höjs vid samma tidpunkt från 40 till 42 cm för kommersiella fiskare i grupp I som fiskar i Finska viken och insjövatten. Ändringarna följer av övergångsbestämmelserna i statsrådets förordning om fiske som trädde i kraft i början av år 2016. Inom fritidsfisket är minimimåttet fortfarande 42 cm.

Enligt motiveringarna till förordningen om fiske (1360/2015) ska effekterna av regleringen av minimimått för gösbeståndet följas upp under övergångsperioden som löper över tre år. Utifrån Naturresursinstitutets utlåtande (på finska) i våras och diskussionen med intressegrupperna ser ministeriet inget behov att ändra regleringen, vilket innebär att bestämmelserna om regleringen i förordningen om fiske hålls i kraft.   (på finska)

Gösbeståndet i Skärgårdshavet har minskat

Ungefär 2/3 av kommersiella fiskares gösfångst i havsområdet fångas i Skärgårdshavet. I Naturresursinstitutets utlåtande konstateras att särskilt gösbeståndet i norra delen av Skärgårdshavet är utsatt för hög fiskedödlighet och att den snabbväxande gösen fångas effektivt i området. Allt som allt uppskattar man att gösbeståndet har minskat i Skärgårdshavet, likaså gösfångsterna. I Finska viken mår gösen lite bättre och i många insjöar befinner sig gösbestånden i gott tillstånd.

Målet med att höja minimimåttet är att särskilt i Skärgårdshavet låta gösen växa större, nyttja gösens tillväxtpotential och se till att gösens medelstorlek inte minskar. Målet är att på detta sätt säkra gösbeståndens gynnsamma utveckling, vilket är centralt för att förutsättningarna för både det kommersiella fisket och fritidsfisket ska kunna förbättras. 

På begäran av ministeriet ska Naturresursinstitutet även framöver följa upp utvecklingen av gösbestånden samt hur ändringarna påverkar det kommersiella fisket och fritidsfisket. Genom uppföljningen vill man säkra att gösbeståndens tillstånd i havsområdet verkligen förbättras och att fisket hålls på en hållbar nivå. 

Ytterligare ska Naturresursinstitutet ges i uppgift att bedöma behovet att fastställa ett största maximimått för gös och att bestämma om en regional och tidsmässig fredning under lektid. För beredningen av de områdesvisa  planerna för nyttjande och vård ska institutet också bedöma behovet samt effekterna av att begränsa användningen av olika fiskeredskap. 

Förbjudet att fånga fisk som inte håller minimimåttet 

Enligt lagen om fiske är det förbjudet att fånga fisk som är mindre än det minsta fångstmåttet. Att följa kravet på fångstmåtten påverkar användningen av olika fiskeredskap och särskilt nätfisket. När det gäller knutavstånden i näten ska fiskare framöver beakta höjningen av minimimåtten för gös så att gös som inte håller minimimåttet inte fås i fångst. I fiskeriområdena ska det därtill göras förslag om behovet av reglering av knutavstånden i nät samtidigt med beredningen av planerna för nyttjande och vård. 

Enligt Naturresursinstitutets utlåtande kan det större minimimåttet leda till fångstförluster hos kommersiella fiskare i grupp 1 i havsområdet. Jord- och skogsbruksministeriet försöker se till att det kommersiella fisket efter gös kan fortgå lönsamt också efter höjningen av minimimåttet och att de betydande förluster som följer av höjningen och de minskade fångsterna ska kunna kompenseras genom ett särskilt tidsbundet stödsystem. 

Ytterligare information:
Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn 0295 16 2458, [email protected]

Fiskar Fiskebegränsningar Fiskerinäring Minimimått