Hoppa till innehåll

Utredningen om återställande av forsarna i Palokki är klar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.1.2024 14.24 | Publicerad på svenska 2.2.2024 kl. 18.15
Pressmeddelande

Utredningsman Esa Härmäläs rapport om återställandet av forsarna i Palokki har färdigställts och rapporten överlämnades till ministrarna på torsdag.

Utredningsmannens rapport med förslag på hur återställandet av forsarna i Palokki kan genomföras överlämnades på torsdagen till jord- och skogsbruksminister Sari Essayah, miljö- och klimatminister Kai Mykkänen samt statsministerns statssekreterare Risto Artjoki.

Statsrådet kommer noggrant att ta del av utredningsmannens rapport. Statsrådet har dessutom till sitt förfogande en bedömning om vilken betydelse återställandet av forsarna i Palokki har för återhämtningen av hotade laxbestånd i Vuoksens vattendrag, särskilt i fråga om den akut hotade insjölaxen i Saimen. Bedömningen har gjorts av Naturresursinstitutet på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet.

Ministrarna anser att det är bra att utredningsmannen förde diskussioner med företrädare för intressegrupper i den berörda regionen och anordnade ett diskussionsmöte i Joensuu i januari.

Utredningsmannens rapport lyfter fram den mycket kritiska situation som insjölaxen befinner sig i, och som inte enbart kan lösas genom att man återställer forsarna i Palokki. Det krävs flera åtgärder för att rädda insjölaxen i Saimen från att dö ut. Också insjööringen behöver ytterligare skyddsåtgärder.

Jord- och skogsbruksministeriet tillsatte en utredningsman med uppgift att utarbeta ett förslag om hur man kan gå tillväga för att fullfölja målet i regeringsprogrammet om att främja återställandet av forsarna i Palokki samt om kostnaderna för och finansieringen av detta och det fortsatta beredningsansvaret inom statsförvaltningen.

I samband med beredningen av statsbudgeten kommer statsrådet att fatta beslut om vilket som är det följande steget som ska tas på basis av utredningen. Dessutom kommer man att fatta beslut om mera omfattande åtgärder till stöd för återhämtningen av bestånden av vandringsfiskar i samband med den uppdatering av strategin för fiskvägar som skrivits in i regeringsprogrammet.

Ytterligare information
Risto Artjoki, statssekreterare, statsrådets kansli, tfn 091 602 2006, [email protected]
Päivi Nerg, statssekreterare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 842 9810, [email protected]

Länkar
Utredningsman Esa Härmäläs rapport: Möjligheterna att återställa forsarna i Palokki

Naturresursinstitutets bedömning av vilken betydelse återställandet av forsarna i Palokki i Heinävesi har för återhämtningen av hotade laxbestånd i Vuoksens vattendrag, särskilt i fråga om den akut hotade insjölaxen i Saimen (på finska)