Hoppa till innehåll

Anvisning om hobbyverksamhet för barn och unga

social- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 2.2.2021 13.18 | Publicerad på svenska 2.2.2021 kl. 16.21
Pressmeddelande
Bild: Helena Heiskanen

Undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har berett en anvisning med riktlinjer för hur hobbyverksamhet i grupp för personer under 18 år ska ordnas, begränsas och avbrytas på de epideminivåer som anges i statsrådets principbeslut. Anvisningen är en del av regeringens åtgärder för att minimera de negativa effekterna av coronaepidemin hos barn och unga. UKM och THL rekommenderar att anvisningarna iakttas i hobbyverksamhet i grupp som ordnas inomhus redan från åtgärdsnivå 1 och vid övergång till nivå 2 också i hobbyverksamhet i grupp som sker utomhus.

Den 26 januari fattade statsrådet ett principbeslut om en komplettering av handlingsplanen för hybridstrategin för coronaepidemin. I kompletteringen av handlingsplanen beskrivs tre åtgärdsnivåer vars syfte är att förhindra att epidemin accelererar och i synnerhet att förhindra att virusvarianterna sprids. 

På åtgärdsnivå 1 i områden med samhällsspridning rekommenderas det att hobbyverksamhet i grupp för vuxna och deltagandet i sådana hobbyer temporärt avbryts helt och hållet. När det gäller hobbyer i grupp för barn och unga under 18 år finns det däremot skäl att överväga frågan noggrant.

På åtgärdsnivå 2 kan det rekommenderas att hobbyverksamhet i grupp inomhus för barn och unga i fråga om verksamhet med en hög smittrisk tillfälligt avbryts och i mån av möjlighet genomförs på distans. Hobbyverksamheten avbryts om man inte kan iaktta de principer för trygg hobbyverksamhet som utfärdats.

Syftet med anvisningen är att lyfta fram verksamhetssätt och situationer som påverkar barns och ungas hälsosäkerhet i hobbyverksamheten. Då ska man granska åtminstone barnens ålder, hur permanent gruppsammansättningen är, verksamhetens innehåll, lokalens och gruppens storlek samt huruvida verksamheten bedrivs inomhus eller utomhus.

Barnens ålder

Statsrådets principbeslut utgår från att hobbyverksamhet i grupp för personer under 12 år inte begränsas. Rekommendationerna i denna anvisning gäller alltså i första hand hobbyverksamhet i grupp inomhus för 12–18-åringar. På åtgärdsnivå 2 rekommenderas det dock att man vid hobbyverksamhet inomhus även för personer under 12 år följer de kriterier för en trygg hobbyverksamhet som anges i anvisningen.  

Kriterier för en trygg hobbyverksamhet

Permanent gruppsammansättning

För att kunna förhindra spridningen av coronaviruset och spåra smittkedjorna är det viktigt att hobbygruppen alltid har samma sammansättning. Om man ordnar hobbyverksamhet för barn och unga i samhällsspridningsfasen, är det ytterst viktigt att den endast sker i form av gruppens egen hobby- eller träningsverksamhet och att man inte ordnar tävlingar, konserter, framträdanden, föreställningar eller andra situationer där gruppen är i kontakt med andra hobbygrupper. Gruppen ska också alltid ha samma lärare, handledare och tränare, och föräldrarna får inte vistas i hobbylokalerna eller omklädningsrummen.

Verksamhetens innehåll

Verksamhetens innehåll har stor betydelse med tanke på smittrisken. Risken för smitta är störst i lag- och kontaktgrenar samt i andra verksamhetsformer där det finns närkontakt och kraftig användning av rösten. Med tanke på lika behandling är det inte motiverat att totalförbjuda till exempel hobbyverksamhet inom laggrenar eftersom enskilda övningar också där kan ordnas utan närkontakt. 

Om hobbyverksamhet inomhus för barn och unga tillåts i samhällsspridningsfasen, ska alla lärare, handledare och tränare samt även föräldrarna och vårdnadshavarna förbinda sig att följa de givna principerna. Likaså ska de landsomfattande organisationerna åta sig att utbilda och handleda sina medlemsorganisationer samt att ordna egenkontroll av verksamheten. Den som ordnar verksamheten eller undervisningen svarar alltid för att deltagarna, personalen och intressegrupperna får anvisningar samt för att se till att de följer anvisningarna.

Lokalens och hobbygruppens storlek

I fråga om hobbyverksamhet inomhus är det bra att till tillämpliga delar iaktta begränsningen på 10 personer, dock med beaktande av lokalens storlek. I stora gymnastiksalar och andra stora lokaler kan det samtidigt finnas separata grupper på 10 personer utan att det uppstår kontakt mellan grupperna. I stora kultur- och idrottsanläggningar med flera olika rum och salar kan begränsningen av antalet personer tillämpas separat för varje rum och sal och så att storleken på varje utrymme beaktas.

Hobbyverksamhet utomhus och i avgränsade uteområden

Utomhus är smittrisken betydligt lägre än inomhus. På nivå 1 finns det därför inte heller i områden med samhällsspridningsfasen grunder för att begränsa hobbyverksamhet i grupp som sker utomhus eller i avgränsade uteområden. När man övergår till epideminivå 2 bör man däremot i hobbyverksamhet i grupp som sker i avgränsade uteområden iaktta de ovan beskrivna rekommenderade tillvägagångssätten.

Mer information: överdirektör Esko Ranto, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 115

Mer om detta tema

Regeringen drog upp riktlinjer för komplettering av handlingsplanen för hybridstrategin (pressmeddelande 25.1.2021)  

4.2.2021 Korrigering av pressmeddelande: Undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet  och Institutet för hälsa och välfärd har berett anvisningen.