Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Valtioneuvosto framsida

Barnets rätt till stöd inom småbarnspedagogiken stärks

Undervisnings- och kulturministeriet
27.9.2021 14.05 | Publicerad på svenska 27.9.2021 kl. 14.31
Pressmeddelande

Barnets rätt att få stöd inom småbarnspedagogiken stärks. Måndagen den 27 september lämnade regeringen en proposition där man för första gången tar in i lagen barnets rätt till stöd i tre steg, genomförandet av stödet och bedömningen av stödbehovet, stödformerna och stödtjänsterna.

I lagen om småbarnspedagogik finns för närvarande inga bestämmelser om strukturen på det stöd som ges eller om ordnandet av stödet.  Riksdagen förutsatte 2018 när den antog lagen om småbarnspedagogik att statsrådet bereder en proposition om det stöd som erbjuds inom småbarnspedagogiken som en täckande helhet. I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering utvecklas en modell för stöd i tre steg för småbarnspedagogiken.

- Småbarnspedagogiken är en viktig startpunkt för barnets lärande. Vi stärker nu varje barns rätt till stöd så att problem i barnets färdigheter och lärande kan åtgärdas genast i början av lärandevägen. Stöd som ges vid rätt tidpunkt och är tillräckligt starkt i alla utvecklingsskeden är en förutsättning för ett jämlikt och lyckligt samhälle, säger Li Andersson.

I lagen föreskrivs det om barnets rätt till stöd inom småbarnspedagogiken, om det stöd som ges, om genomförande av stödet, om bedömning av stödbehovet och om meddelande av beslut om särskilt stöd. Det stöd som ges inom småbarnspedagogiken ska förstärkas i enlighet med barnets individuella behov. Det föreslås att stödet stärks så att det har tre steg (allmänt – intensifierat – särskilt stöd) på samma sätt som i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Stödet ska genomföras på ett inkluderande sätt.

Stödåtgärderna ska alltid inledas genast när stödbehovet har framkommit. Stödet ska alltid vara individuellt, men stödnivån ska öka när man övergår till intensifierat och särskilt stöd. På den starkaste stödnivån ska ett förvaltningsbeslut fattas. Det föreslagna stödet ska tillämpas på alla anordnare och producenter av småbarnspedagogik som är verksamma med stöd av lagen om småbarnspedagogik. Enligt förslaget gäller stödet alla barn som omfattas av lagen om småbarnspedagogik oberoende av hur småbarnspedagogiken ordnas.

I lagförslaget föreslås inga nya stödformer utan att de förfaringssätt som redan nu är i bruk ska användas mer systematiskt.

Det bedöms att kostnader uppstår till följd av beredningen av beslut om särskilt stöd och stödtjänster. Kostnaderna för stödet inom småbarnspedagogiken beräknas uppgå till ca 15 miljoner euro per år från och med 2023 i form av en permanent anslagsökning. Enligt förslaget får kommunerna ersättning för den del av förvaltningsbesluten som faktiskt är nya förpliktelser för dem.

Att stödet fås i rätt tid och i tillräcklig utsträckning främjar förutsättningarna för barnets lärande, livslångt lärande och jämlikhet i utbildningen. Med reformen stärks i synnerhet ställningen, rättsskyddet och jämlikheten för barn med funktionsnedsättning, sjukdom eller försening i utvecklingen oberoende av var barnet bor eller deltar i småbarnspedagogiken. Syftet är att i lagstiftningen och begreppsapparaten skapa en starkare kontinuitet från småbarnspedagogiken till förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen än för närvarande.

År 2022 inleder ministeriet en undersökning för att följa upp utvärderingen av konsekvenserna av lagstiftningen om stödet inom småbarnspedagogiken och verkställigheten av lagstiftningen. Utbildningsstyrelsen ska uppdatera grunderna för den riksomfattande planen för småbarnspedagogik så att de motsvarar lagstiftningen. Utifrån detta förnyas också de lokala planerna för småbarnspedagogik under våren 2022.
 
Propositionen hänför sig till statens budgetproposition för 2022 och avses bli behandlad i samband med den som en budgetlag. Lagändringen avses träda i kraft den 1 augusti 2022.

Mer information:
regeringsrådet Kirsi Lamberg,  tfn 02953 30397
undervisningsrådet Kirsi Alila, tfn 02953 30365

 
Tillbaka till toppen