Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Enkät: grundskolelevernas behov av elevvård har ökat under coronaepidemin

Undervisnings- och kulturministeriet 21.10.2020 10.43
Pressmeddelande
Opettaja avustaa oppilasta tehtävissä

Särskilt behovet av kuratorer har ökat i skolorna. Sämst är tillgången till psykolog- och läkartjänster. Undantagsarrangemangen till följd av coronaläget har återspeglat sig på skolhälsovårdens resurser och elevernas behov av stöd.

Av den enkät som regionförvaltningsverken och undervisnings- och kulturministeriet gjorde vecka 41 framgår det att elevernas behov av elevvård har ökat i en stor del av kommunerna under coronaepidemin. Enkäten riktade sig till kommunerna och privata utbildningsanordnare.

Sammanlagt 67 % av dem som besvarade enkäten bedömde att behovet av kuratorer har ökat eller ökat betydligt jämfört med tidigare höstar. När det gällde behovet av psykologer var motsvarande siffra 53 %, i fråga om behovet av hälsovårdare 47 % och gällande behovet av läkare 28 %.

Respondenterna bedömde också om elevvården räckte till i förhållande till behovet. Sämst är tillgången till psykologer och läkare. 58 % bedömde att tillgången till psykologer som högst är på en måttlig nivå. När det gäller tillgången till läkare var motsvarande siffra 56 %. Av respondenterna bedömde 74 % att tillgången till kuratorer var god eller bättre än god, medan 76 % bedömde att tillgången till hälsovårdare var god eller bättre än god.

- Under coronaepidemin har de psykiska problemen och inlärningsproblemen ökat, så behovet av stöd är ännu större än vanligt. Det är viktigt att kommunerna håller fast vid en tillräcklig hög nivå på elevvårdstjänsterna  så länge epidemin pågår.  Varje ung människa måste få det stöd hen behöver, om vi ska lyckas hålla epidemins följdverkningar så små som möjligt, säger undervisningsminister Li Andersson

I enkätsvaren lyftes bland annat fram att eleverna känner otrygghet, har behov av vuxen närvaro och att frånvaron har ökat. För närvarande behövs det särskilt mer psykologer. I skolhälsovården arbetar man nu med att korta av de köer som uppstod på våren.

I många kommuner kan elevvården för elever i distansundervisning ordnas på distans. Tjänsterna som erbjuds på distans har gjort tjänsteutbudet mångsidigare. Distanstjänsterna kan också lämpa sig bättre för en del elever.

Insamlingen av uppgifter fortsätter

Under vecka 41 samlade regionförvaltningsverken och undervisnings- och kulturministeriet in uppgifter om elevvården och coronaläget hos anordnare av grundläggande utbildning i Finland. Enkäten besvarades av 206 kommuner (svarsprocent 70,1) och 28 privata utbildningsarrangörer (svarsprocent 37). För kommunernas del kan urvalet anses vara representativt och för de privata utbildningsanordnarna riktgivande.

Under våren och hösten 2020 har liknande enkäter skickats till anordnare av utbildning och småbarnspedagogik. Insamlingen av uppgifter fortsätter med regelbundna enkäter under slutet av året. Nästa enkät skickas till utbildningsanordnarna vecka 44.

Enkätrapporterna publiceras på webbplatsen rfv.fi 
 
Rapport, vecka 41 (elevvård)
 
Ytterligare information:

Vid regionförvaltningsverken:

Mari Kyllönen, överinspektör för undervisningsväsendet, tfn 0295 018 664
Anu Liljeström, överinspektör, tfn 0295 016 224
[email protected]

Vid undervisnings- och kulturministeriet:
Mika Puukko, undervisningsråd, tfn 0295 330 032, [email protected]
Heli Nederström, undervisningsråd, tfn 0295 330 122, [email protected]
 

Tillbaka till toppen