Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Understöd som kan sökas i augusti

Undervisnings- och kulturministeriet 5.8.2013 13.47
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet stöder projekt inom bl.a. utbildning, forskning, kultur, idrott och ungdomsarbete. Ministeriet beviljar statsunderstöd beroende på prövning främst till samfund.

I augusti går ansökningstiden ut för bl.a. följande understöd:


14.8. Extra understöd för grundläggande konstundervisning

Understöd kan beviljas en privat utbildningsanordnare som omfattas av statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning. Understödet beviljas för läroanstaltens driftskostnader. Det är avsett att underlätta ekonomiska svårigheter i en situation då läroanstalten har problem med att täcka driftskostnaderna.

30.8. Främjande av mediefostran

Understöd kan beviljas för riksomfattande utvecklingsprojekt inom mediefostran som syftar till att främja mediekompetens och trygg medieanvändning. Understöden riktas till projekt vars målgrupp i synnerhet är barn under 12 år eller vuxna som arbetar med barn under 12 år.

31.8. Teatrar och orkestrar med statsandel som har riksomfattande eller regional betydelse och för teatrars och orkestrars utvecklingsprojekt

Undervisnings- och kulturministeriet kan på särskilda grunder besluta att teatrar och orkestrar som har riksomfattande eller regional betydelse beviljas behovsprövat statsunderstöd . En sådan särskild grund kan vara verksamhetens speciella natur, t.ex. att teatern eller orkestern har riksomfattande dans- eller dockteaterverksamhet, riksomfattande barnteater- eller barnorkesterverksamhet eller annan teater eller orkesterverksamhet som har riksomfattande eller regional betydelse. Statsunderstödet är avsett för de utgifter som den ovannämnda verksamheten förorsakar, t.ex. personalkostnader eller kostnader för turnéverksamhet.

Undervisnings- och kulturministeriet kan inom ramen för statsbudgeten bevilja statsunderstöd för utveckling av teatrars och orkestrars verksamhet. Understödet är avsett för utgifterna för utvecklingsverksamheten. Understöd beviljas inte för investeringar och inköp av apparatur.

Tillbaka till toppen