Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Regeringsperiodens viktigaste utvecklingsprogram för småbarnspedagogik och grundläggande utbildning inleds

Undervisnings- och kulturministeriet 26.11.2019 13.00 | Publicerad på svenska 26.11.2019 kl. 15.51
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet inleder utvecklingsprogrammet Utbildning för alla – en jämlik start på studievägen inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Programmet genomförs åren 2020–2022 och är regeringsperiodens viktigaste utvecklingshelhet inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning.

Programmet Utbildning för alla består av projekt som genomförs för att utveckla kvaliteten och jämlikheten inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. För kvalitets- och jämlikhetsprogrammet för den grundläggande utbildningen som tagits in i regeringsprogrammet reserveras 180 miljoner euro under tre år och för kvalitets- och jämlikhetsprogrammet för småbarnspedagogiken 125 miljoner euro.

I utvecklingsprojektet för kvalitet och jämlikhet inom den grundläggande utbildningen minskas och förebyggs skillnader i inlärning som beror på socioekonomisk bakgrund, invandrarbakgrund eller kön. I projektet bereds en modell för att etablera jämlikhetspengen som en genomslagskraftig del av finansieringen av den grundläggande utbildningen. Dessutom stärks stödet för lärande och skolgång samt läskunnigheten. Den regionala ojämlikhetsutvecklingen förebyggs.

- Den finländska välfärdsstatens hörnsten är en grundskola som garanterar alla oberoende av bakgrund lika möjligheter att lära sig de färdigheter som behövs i livet. Målet med kvalitets- och jämlikhetsprogrammet inom den grundläggande utbildningen är att säkerställa att den finländska grundskolan även i fortsättningen lyckas med sin viktigaste uppgift, dvs. att garantera alla barn lika rätt att lära sig, säger undervisningsminister Li Andersson.

Med projektet stöds närskoleprincipen. Samtidigt minskas också gruppstorlekarna inom den grundläggande utbildningen. Undervisningens kvalitet stärks bl.a. genom ett riksomfattande utvecklingsprogram för fortbildningsmöjligheterna för lärare, chefer och övrig personal samt för ledningen.

- Familjebakgrundens inverkan på inlärningsresultaten har ökat snabbt i Finland. Ännu år 2009 var skillnaderna bland de lägsta av OECD-referensländerna. Vi tar nu på allvar tag i situationen för att stoppa den oroväckande ojämlikhetsutvecklingen, fortsätter minister Andersson.

I projektet för utveckling av kvaliteten och jämlikheten inom småbarnspedagogiken vidtas åtgärder som ökar deltagandet i småbarnspedagogiken och stöder likabehandlingen och jämlikheten. Barnets lärande och välbefinnande främjas, och man satsar på att förebygga mobbning. Samtidigt stärks stödet för barnets språkinlärning.

Som en del av projektet för utveckling av kvaliteten och jämlikheten inom småbarnspedagogiken genomförs ett pilotförsök med tvåårig förskoleundervisning. Den tidiga inlärningen av grundläggande färdigheter förbättras genom att förskoleundervisningen och de två första årskurserna inom den grundläggande utbildningen görs till en mer sammanhängande helhet än för närvarande. Dessutom bereds ett riksomfattande fortbildningsprogram för småbarnspedagogikens ledning.

- I småbarnspedagogiken skapas grunden för barnets senare lärande. En högklassig småbarnspedagogik är ett effektivt sätt att jämna ut skillnader i inlärningen som beror på barnens familjebakgrund. Med programmet Utbildning för alla vill vi säkerställa att varje barn har rätt till högklassig småbarnspedagogik på lika villkor i hela landet, säger minister Andersson.

Mer information:

- Åtgärdsprogrammet: överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen, tfn 02953 30258
- Utvecklingsprojektet för småbarnspedagogik: Kirsi Alila, undervisningsråd, tfn 02953 30365
- Utvecklingsprojektet för grundläggande utbildning: Minna Polvinen, undervisningsråd, tfn 02953 30262
- Specialmedarbetare Touko Sipiläinen, tfn 040 196 2292

Webbplats för kvalitets- och jämlikhetsprogrammen för småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen

Bilder från presskonferensen (Flickr)

Allmänbildande utbildning Li Andersson Småbarnspedagogik Utbildning
Tillbaka till toppen