Hoppa till innehåll

Kommunenkät: en del kommuner har slagit samman grupper inom småbarnspedagogiken, viktigt ha omsorg om barnens och personalens hälsa

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 21.4.2020 12.45 | Publicerad på svenska 21.4.2020 kl. 15.39
Pressmeddelande

Enkäten visar att flera kommuner valt att slå samman grupper inom småbarnspedagogiken. Det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid hur verksamheten upprätthålls och hur personalen orkar, med tanke på eventuella sjukdomsfall. En fjärdedel av de barn som normalt deltar i verksamheten är nu på plats.

Enligt den enkät som regionförvaltningsverket och undervisnings- och kulturministeriet riktade till kommunerna vecka 16 har lite över hälften av kommunerna slagit samman grupper inom småbarnspedagogiken och ca en tredjedel har slagit samman olika daghem i och med att antalet barn minskat.

Variationerna mellan olika landskap är stor. Att slå samman grupper är vanligast i  kommunerna i landskapen Södra Karelen, Nyland, Mellersta Finland och Birkaland. Minst sker detta i kommunerna i landsapen Päijänne-Tavastland, Södra Savolax och Mellersta Österbotten. Lite över en tredjedel av kommunerna har slagit samman grupper inom försoleundervisningen. Vanligast är detta i Päijänne-Tavastland och minst sker det i Kajanaland. Färre än tio kommuner har beslutat stänga daghem eller barngrupper på grund av coronaepidemin.

Små kommuner med ett enda daghem lyfter fram oron för hur de ska kunna upprätthålla småbarnspedagogiken i kommunen ifall verksamheten vid daghemmet eventuellt lamslås av en smitta. Likaså framgår oron över hur personalen ska orka och hur den mår framgår av svaren. En annan utmaning  är de stora variationerna i antalet barn som är på plats samt den oförutsebarhet som präglar verksamheten.

− Småbarnspedagogiken måste bidra till att förebygga och bromsa upp att epidemin sprider sig och försäkra sig om att alla barn, familjer och anställda är trygga. Därför rekommenderar hela undervisnings- och kulturministeriet och jag i egenskap av minister starkt att man inte i onödan överför barn från deras egen grupp eller från deras egen plats inom småbarnspedagogiken till en annan grupp eller en annan plats. Med tanke på barnens välbefinnande är det också viktigt att personalen är välbekant för dem, understryker undervisningsminister Li Andersson.

− Det är oerhört viktigt att vi kan garantera alla barns rätt till småbarnspedagogisk verksamhet också under rådande undantagsförhållanden. För att undvika smittofall inom småbarnspedagogiken ombeds anordnarna av småbarnspedagogik noggrant iaktta statsrådets rekommendationer.  Kommunen är skyldig att övervaka aktörer inom den privata småbarnspedagogiken som bedriver verksamhet på dess område och se till att de följer rekommendationerna. Bestämmelserna i lagen om småbarnspedagogik om bl.a. gruppstorlekar och dimensioneringen av personalen gäller fortfarande. Lärarna, barnskötarna och övriga anställda inom småbarnspedagogiken har redan nu gjort en väldigt betydande insats för att trygga kristiska samhällsfunktioner, konstatarar direktör Marja-Liisa Keski-Rauska vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Fler än förr deltar i småbarnspedagogiken, inom den grundläggande utbildningen syns en liten nedgång

Enligt enkäten deltar 25 procent av alla barn inom småbarnspedagogiken i den kommunala småbarnspedagogiken Inom den privata småbarnspedagogiken deltar i hela landet 29 procent av dem som normalt är på plats. Den procentuella andelen har stigit i så gott som alla landskap.

I Nyland är deltagarantalet lägst. Jämfört med normalläget deltar 21 procent av barnen i   kommunal och 23 procent i privat småbarnspedagogik. I Södra Österbotten är den procentuella andelen barn som deltar högst: i kommunal småbarnspedagogik deltar 35 procent och i privat 40 procent av alla barn jämfört med normala förhållanden.

I närundervisningen inom den grundläggande utbildningen deltog 8 procent av eleverna i årsklasserna 1-3 jämfört med normalt. Andelen elever med ett beslut om särskilt stöd var endast 5 procent i årsklasserna 4-9.  Motsvarande andelar föregående vecka var 7 och 6 procent. En ny fråga vecka 16 gällde antalet elever som deltar i närundervisning inom den förberedande undervisningen.  För den förberedande undervisningens del var deltagarprocenten 11. Variationerna mellan landskapen ifråga om deltagande i den förberedande undervisningen var stora och handlade om 5−33 procent av eleverna.

En del kommuner har eftersträvat att underlätta situationen för familjerna genom att avstå från att fakturera dem för klientavgifterna inom småbarnspedagogiken. Över 70 procent av kommunerna fakturerar enligt enkäten ingen klientavgift för de dagar ifrågavarande barn inte deltar i småbarnspedagogiken. Det finns variationer i kommunernas praxis för hur länge barnet måste vara borta för att avgiften inte ska faktureras.

Veckoenkäten ger en lägesbild som stöd för ledningen

Enkäten sänds till kommunerna varje vecka. Genom enkäten utreder man hur undervisningen och småbarnspedagogiken under undantagsförhållandena fungerar, bland annat hur många barn som deltar i småbarnspedagogiken och i när- och distansundervisningen inom den grundläggande undervisningen och i förskoleundervisningen, hur stor del av skolornas och småbarnspedagogikens personal som är på jobb och hur tjänsterna och kapaciteten avviker från det normala.

Den senaste enkäten genomfördes vecka 16, och för den grundläggande utbildningens del besvarades enkäten av 249 kommuner, dvs. av 84 procent av kommunerna. Frågorna om småbarnspedagogiken besvarades av 266 kommuner, dvs. 90,5 procent av samtliga kommuner. Svarsprocenten var hög och resultaten kan anses vara representativa. Om kommunerna fortsätter besvara enkäten aktivt varje vecka, kan den i det rådande läget ge värdefull information som stöd för ledningen och beslutsfattarna.

Mer information:

Undervisnings- och kulturministeriet:

småbarnspedagogik Undervisningsrådet Kirsi Alila, tfn. 02953 30365
grundläggande utbildning: Undervisningsrådet Heli Nederström, [email protected], tfn 0295 330 122
Undervisningsrådet Mika Puukko, [email protected], tfn 0295 330 032

Regionförvaltningsverket:

Överinspektören inom undervisningsväsendet Mari Kyllönen, tfn 0295 018 664
Översinspektör Anu Liljeström, tfn 0295 016 224
Jurist Thomas Sundell, tfn 0295 018 620

E-postadresserna har formen [email protected]
 

Sammanslagning av grupper inom småbarnspedagogiken landskapsvis enligt enkäten som företogs vecka 16 (pdf)

Procentuell andel som deltar i småbarnspedagogik och närundervisning inom den grundlägande utbildning (pdf)

Allmänbildande utbildning Li Andersson Småbarnspedagogik Utbildning